فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی- راهنمای نگارش چکیده تفصیلی
راهنمای نگارش چکیده تفصیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/23 | 
توجه:
نویسندگان گرامی که مقاله آنها برای چاپ در فصلنامه پذیرفته شده است، لازم است که برای مقاله چکیده تفصیلی تهیه کنند. راهنمای نگارش چکیده تفصیلی را از
اینجا و نمونه چکیده تفصیلی را از این قسمت دریافت نمایید.
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی:
http://journal.irphe.ac.ir/find.php?item=1.109.37.fa
برگشت به اصل مطلب