دوره و شماره: دوره 3، 3-4 - شماره پیاپی 11، دی 1374 
عوامل مؤثر در موفقیت تحصیلی دانشجویان: محمدحسین پورکاظمی

10.22034/irphe.1995.711603


ارزیابی درونی دانشگاهی و کاربرد آن در بهبود مستمر کیفیت آموزش عالی: دکتر عباس بازرگان

10.22034/irphe.1995.711625


گرایش به خصوصی سازی آموزش عالی در ایران و آموزش عالی خصوصی در جهان: دکتر حسین رحمان سرشت

10.22034/irphe.1995.711626


مدل تخصیص بهینه بودجه دانشگاههای کشور در برنامه دوم: دکتر اسرافیل کسرایی

10.22034/irphe.1995.711627


بررسی موقعیت دانشجویان ایرانی در ایالات متحده امریکا و بازگشت آنها به جمهوری اسلامی ایران: دکتر حمیدرضا آراسته

10.22034/irphe.1995.711628


نظام ملی نوآوری تکنولوژیک: پیوند دانشگاه-صنعت: یعقوب انتظاری

10.22034/irphe.1995.711629


بررسی نگرش مدیران گروههای آموزشی دانشگاههای دولتی شهر تهران نسبت به برنامه ریزی توسعه دانشگاهی: اعظم قادری

10.22034/irphe.1995.711630