دوره و شماره: دوره 26، شماره 2 - شماره پیاپی 96، شهریور 1399 
راهبردها و راهکارهای اجرایی برای تنوع‌بخشی منابع مالی مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی با تأکید بر منابع غیردولتی

صفحه 1-25

محمد تقی نظرپور


چالش‌های تلفیق الگوی آموزش برای توسعه پایدار در آموزش عالی صنایع دستی

صفحه 27-51

حسنعلی پورمند؛ غلامرضا ذاکرصالحی؛ رضا افهمی؛ ساغر کریمی


نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه و اشتغال پذیری درک شده در رابطه بین انطباق‌پذیری مسیر شغلی و قصد کارآفرینانه دانشجویان کشاورزی

صفحه 53-76

سعید کریمی


نقش و جایگاه دانش آموختگان در فرایند ارزشیابی برنامه‌های درسی رشته های علوم انسانی در دانشگاه های برتر ایران و جهان به منظور طراحی مقیاس مطلوب

صفحه 77-108

رسول گلکار؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا نیلی


تأملی بر الگوهای آموزش جامعه‌شناسی بر اساس تجربۀ زیستۀ گروهی از ذینفعان؛ مدلی برآمده از نظریۀ برپایه

صفحه 109-136

فاطمه عزلتی مقدم؛ مقصود فراستخواه؛ فرح ترکمان


سایش در روابط اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های‌ وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

صفحه 137-168

زهرا رشیدی