دوره و شماره: دوره 26، شماره 1 - شماره پیاپی 95، خرداد 1399 
رویکرد قابلیت و عدالت در آموزش عالی: فراترکیب قابلیت‌های دانشجویان

صفحه 1-22

مهدی مهدی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ مرتضی رضایی‌زاده؛ مرتضی منادی


طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر مسئولیت پذیری اجتماعی برای نظام آموزش عالی بر اساس الگوی اَکِر

صفحه 23-49

رضا اقدام پور؛ نرگس کشتی آرای؛ رضا اسماعیلی


شناسایی مؤلفه های آموزش و توسعه سرمایه انسانی در گذر از دانشگاه سنتی به دانشگاه آینده به روش آمیخته

صفحه 51-75

معصومه نقدی؛ بدری شاه طالبی؛ محمدعلی نادی


آموزش رشته معماری و انرژی در ایران: فرصت‌ها و چالش‌ها

صفحه 77-95

فاطمه اکرمی ابرقویی


دانشگاه و صنعت: از روابط پیمانکاری تا شراکت استراتژیک؛ ارائه مدل نقش های راهبردی در روابط دانشگاه و جامعه

صفحه 97-122

محمد مهدی فراحی؛ فاطمه بیگی نصرابادی


سنخ شناسی دانشگاه های برتر جهان از منظر توسعه پایدار

صفحه 123-148

مهتاب پورآتشی؛ اصغر زمانی


فرهنگ سازمانی و اثربخشی رهبری در سطح اداری دانشگاه؛ پیمایش ملی گلوب در ایران

صفحه 149-175

مقصود فراستخواه؛ رضا منیعی