دوره و شماره: دوره 22، شماره 1 - شماره پیاپی 79، خرداد 1395 
بررسی تعلل تحصیلی دانشجویان در خصوص پنج عامل شخصیت و جهتگیری هدف

صفحه 1-18

محمد اکبری بورنگ؛ زکیه عادلی پور؛ فاطمه غلامی بورنگ


بررسی علل انصراف دانشجویان از تحصیل؛ مورد دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه 19-43

کیومرث زرافشانی؛ لیدا شرفی؛ اکرم بیناییان؛ افسانه ملک حسینی؛ مرضیه نوروزی


فرایند جامعه پذیری دانشگاهی دانشجویان دکتری؛ مورد دانشگاه اصفهان

صفحه 45-73

عارفه مهدیه؛ رضا همّتی؛ ابوعلی ودادهیر


عوامل زمینه ساز پایبندی به اخلاق پژوهش در میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی؛ مورد دانشگاه تبریز

صفحه 75-98

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمد باقر علیزاده اقدم؛ علی بوداقی


رابطه سرمایه‌‌‌‌ فرهنگی و سرمایه اجتماعی با میزان آگاهی دانشجویان از فرهنگ دانشگاهی

صفحه 99-126

سعید تمنا؛ سمیه صمدی


تحلیل رابطه بین ویژگیهای شغلی و سازگاری شغلی دانش‌آموختگان

صفحه 127-143

حسین حیدری؛ وحید خاشعی


مقاله پژوهشی

فرایند جامعه‌پذیری علمی دانشجویان دکتری دانشگاه اصفهان: یک نظریه‌ی زمینه ای

10.22034/irphe.2016.707061

رضا همتی؛ ابوعلی ودادهیر؛ عارفه مهدیه


عوامل زمینه ساز پایبندی به اخلاق پژوهش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز با رویکرد نظریه داده بنیاد

10.22034/irphe.2016.707062

محمد عباس زاده؛ حسین بنی فاطمه؛ محمدباقر علیزاده اقدم؛ علی بوداقی


بررسی علل انصراف دانشجویان دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

10.22034/irphe.2016.707065

کیومرث زرافشانی؛ لیدا شرفی؛ اکرم بیناییان؛ افسانه ملک حسینی؛ حسین حیدری