دوره و شماره: دوره 21، شماره 2 - شماره پیاپی 76، مهر 1394 
ارزیابی مهارتهای حرفه ای و وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان ‌کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات

صفحه 1-24

مائده راهداری؛ احمدرضا نصر؛ محمدرضا نیلی؛ بهروز ترک لادانی


ارزشیابی دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی بر اساس نیازسنجی بازار کار

صفحه 25-41

شراره محمدی؛ علیرضا حیدرزادگان؛ سید رضا بلاغت


تحلیل تجربی تأثیر کاهش نابرابری آموزشی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران

صفحه 43-62

محمدعلی متفکر آزاد؛ رضا رنج پور؛ سمیرا سلیمی شندی


نگاهی به تولیدات علمی نویسندگان ایرانی با وابستگیهای سازمانی غیر ایرانی

صفحه 63-80

فریبا صحبتی‫ ها؛ عارف ریاحی؛ افشین موسوی چلک


طراحی الگوی سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران

صفحه 81-104

حمید جاودانی


رویکرد تحلیل فضایی در روند توسعه آموزش عالی

صفحه 105-128

سیما بوذری


ترسیم سیمای ارتباط دانشگاه و دانش آموختگان در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 129-153

توران اسفندیاری؛ حمیدرضا آراسته


مقاله پژوهشی

طرحی الگوی سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران

10.22034/irphe.2015.707048

حمید جاودانی


بررسی مهارت های حرفه ای و وضعیت اشتغال دانش آموختگان‌کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات (مطالعه موردی: دانشگاه اصفهان)

10.22034/irphe.2015.707055

مائده راهداری؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدرضا نیلی؛ بهروز ترک لادانی


ارزشیابی دوره‌های پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی براساس نیازسنجی بازارکار

10.22034/irphe.2015.707056

شراره محمدی