دوره و شماره: دوره 19، شماره 2 - شماره پیاپی 68، شهریور 1392 
باورهای معرفتی دانشجویان و تأثیر متغیرهای زمینه ای بر آن

صفحه 1-22

حیدر مختاری؛ محمدرضا داورپناه؛ محمدرضا آهنچیان


وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی

صفحه 23-48

مرتضی کرمی؛ منصوره ایران نژاد؛ زهرا جعفری کرفستانی


انتخاب سازکار و روش مناسب برای تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی

صفحه 49-68

یعقوب انتظاری؛ حسن محجوب


نوآوری فنی و اجرایی در دانشگاه یزد با تأکید بر زیرساختهای پیاده سازی مدیریت دانش

صفحه 69-90

امیررضا کنجکاو منفرد؛ سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ سید محمود زنجیرچی


ارزیابی مؤلفه ها و ساختار عاملی خودکارآمدی پژوهشی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی

صفحه 91-114

حسین کارشکی؛ سمیه بهمن آبادی


مدلسازی معادلات ساختاری ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده

صفحه 115-139

عنایت عباسی؛ سید یوسف حجازی؛ هوشنگ ایروانی


ارزیابی بازدهی مورد انتظار دانشجویان از تحصیلات دانشگاهی

صفحه 141-160

محمد اسدبگی؛ ابوالقاسم نادری؛ یعقوب انتظاری


پیش بینی رشد شغلی بر اساس سبکهای هویت در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر بجنورد

صفحه 161-175

علی اکبر سلیمانیان؛ حمید درودی؛ زینب گل پیچ


مقاله پژوهشی

وضعیت موجود و چشم انداز مطلوب کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش عالی (بررسی موردی دانشگاه مازندران)

10.22034/irphe.2013.707012

مرتضی کرمی؛ منصوره ایران نژاد؛ زهرا جعفری


رواسازی و اعتبار یابی پرسشنامه خودکارآمدی پژوهشی (RSE) در دانشجویان

10.22034/irphe.2023.707014

حسین کارشکی؛ سمیه بهمن آبادی


باورهای معرفتی دانشجویان و تأثیر متغیرهای جمعیّت‌شناختی بر آن

10.22034/irphe.2013.707019

حیدر مختاری؛ محمدرضا داورپناه