دوره و شماره: دوره 18، شماره 3 - شماره پیاپی 65، مهر 1391 
جهتگیری دینی و جهتگیری پرسشگری دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر

صفحه 1-21

ژاله کیانی؛ فاطمه فروزش یکتا؛ لیلا عزیزی


بررسی عوامل مؤثر بر عملکرد آموزشی گروههای آموزشی دانشگاهی: مطالعه کیفی

صفحه 23-45

میترا عزتی


استفاده از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب استاد راهنمای پایان نامه دوره دکتری

صفحه 47-66

ابراهیم صالحی عمران؛ محمد حسن اقدائی؛ سرفراز هاشم خانی زلفانی


مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی: مطالعه‌ای موردی

صفحه 67-86

ناصر میرسپاسی؛ بابک افقهی


عوامل مؤثر بر انتخاب موضوع تحقیقات علمی دانشجویان رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

صفحه 87-110

مسعود نیک سیرت؛ سیدعلی بدری؛ محمدرضا رضوانی


بررسی رابطه بین رشته تحصیلی با وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

صفحه 111-131

مژگان بیگدلی؛ محمدرضا کرامتی؛ عباس بازرگان


نگرش و رفتار دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس در زمینه سرقت علمی

صفحه 133-151

سعید فعلی؛ نگین بیگلری؛ غلامرضا پزشکی راد


مقاله پژوهشی

استفاده ازتکنیکهای تصمیم گیری چند شاخصه برای انتخاب استاد راهنمای پایان نامه دوره دکتری

10.22034/irphe.2012.706973

ابراهیم صالحی عمران؛ محمدحسن اقدایی؛ سرفراز هاشم خانی زلفانی


تحلیل کیفی عوامل موثر بر عملکرد آموزشی گروه‌های آموزشی دانشگاهی

10.22034/irphe.2012.707007

میترا عزتی


جهت گیری دینی و جهت گیری پرسشگری دانشجویان دانشگاه امیر کبیر

10.22034/irphe.2012.707008

ژاله کیانی؛ فاطمه فروزش یکتا؛ لیلا عزیزی


مقایسه تحلیلی هوش سازمانی در آموزش عالی(مطالعه موردی)

10.22034/irphe.2012.707010

بابک افقهی