دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 63، فروردین 1391 
بررسی جامعه شناختی چالشهای اجتماع علمی دانشگاه

صفحه 1-24

قربانعلی ابراهیمی؛ عباس بهنوئی گدنه


بررسی عوامل مؤثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با استادان

صفحه 25-41

عبدالرضا نواح؛ کریم رضادوست؛ محمد پورترکارونی


برآورد تقاضای آموزش عالی برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد

صفحه 43-68

صالح قویدل؛ غلامعلی فرجادی؛ حسین رازقی؛ حسین بدیعی


شناسایی مؤلفه های دوسوتوانی مؤثر بر عملکرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

صفحه 69-90

جهانگیر یداللهی فارسی؛ هادی زارع؛ سید رضا حجازی


شکاف پاسخگویی بیرونی دانشگاهها از دیدگاه جامعه علمی

صفحه 91-112

محمد حسن پرداختچی؛ عباس بازرگان؛ حمید رضا آراسته؛ گشتاسب مظفری


بررسی نقش مهارتهای توسعه فردی در برنامه درسی در شکل گیری قابلیت اشتغال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران

صفحه 113-128

شهلا آقاپور؛ سید حمید موحد محمدی؛ امیر علم بیگی؛ حسین شعبانعلی فمی


ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مهارتهای کارآفرینی بر دانشجویان و دانش آموختگان استان مازندران

صفحه 129-151

زهرا غلام پور؛ محسن کلیچ


مقاله پژوهشی

برآورد تقاضا ی آموزش عالی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در افق 1404

10.22034/irphe.2012.706979

صالح قویدل؛ حسین بدیعی؛ حسین رازقی


توجه به مهارت های توسعه فردی در برنامه درسی ، به عنوان پیش نیاز شکل گیری قابلیت اشتغال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2012.706980

امیر علم بیگی


بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر تعاملات و ارتباطات دانشجویان با اساتید (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

10.22034/irphe.2012.706981

محمد پورترکارونی؛ عبدالرضا نواح؛ کریم رضادوست


ارزیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مهارتهای کارآفرینی بر دانشجویان و فارغ التحصیلان استان مازندران

10.22034/irphe.2012.706982

زهرا غلام پور؛ محسن کلیچ


شناسایی مولفه های دوسوتوانی موثر بر عملکرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی

10.22034/irphe.2012.706984

جهانگیر یداللهی فارسی؛ هادی زارع؛ سید محمد رضا حجازی


شکاف پاسخگویی دانشگاه های دولتی به ذینفعان بیرونی ازدیدگاه جامعه علمی

10.22034/irphe.2012.706985

محمد حسن پرداختچی؛ عباس بازرگان؛ حمید رضا آراسته؛ گشتاسب مظفری