دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 59، فروردین 1390 
تدوین چرخه عمر دانشگاه- رویکرد فازی

صفحه 1-25

عادل آذر؛ فرزانه خسروانی؛ رضا جلالی؛ عادل دهدشتی


وضعیت ارتباط دانشکده های فنی - مهندسی دانشگاههای دولتی تهران با صنعت در چارچوب نظام ملی نوآوری

صفحه 27-46

میترا اسماعیلی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ حجت اله حاجی حسینی؛ علیرضا کیامنش


بررسی چالشهای تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی از دید اعضای هیئت علمی رشته علوم تربیتی دانشگاههای دارای هیئت ممیزه شهر تهران در سال تحصیلی 89-1388

صفحه 47-68

مهدی سبحانی نژاد؛ اکبر رهنما؛ نجیبه شاه حسینی


ارزیابی دانشجویان از محیطهای کارآفرینانه و تبیین رابطه آن با قصد کارآفرینی

صفحه 69-89

مهدی صادقی؛ عماد ملکی نیا


بررسی کیفیت زندگی کاری اعضای هیئت علمی دانشگاههای دولتی ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

صفحه 91-114

نسرین نورشاهی؛ حسین سمیعی


تأثیرآموزش عالی بر رشد اقتصادی در کشور ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه ها

صفحه 115-136

حسن حیدری؛ رحیم دباغ؛ بهرام سنگین آبادی


شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده به کارگیری و توسعه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه پیام‌نور

صفحه 137-154

مینا موسوی؛ مهناز محمدزاده نصرآبادی؛ غلامرضا پزشکی‌راد


مقاله پژوهشی

بررسی چالش های تحقق نظام مصوب برنامه ریزی درسی غیر متمرکز دانشگاهی از دید اعضای هیات علمی رشته علوم تربیتی دانشگاه های دارای هیات ممیزه شهر تهران در سال تحصیلی 89-88

10.22034/irphe.2011.706863

مهدی سبحانی نژاد؛ اکبر رهنما؛ نجیبه شاه حسینی


تدوین چرخه عمر دانشگاه- رویکرد فازی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس)

10.22034/irphe.2011.706864

عادل آذر؛ فرزانه خسروانی؛ رضا جلالی؛ عادل دهدشتی


تأثیر آموزش عالی بر رشد اقتصادی در ایران: کاربرد رهیافت آزمون کرانه‌ها به همجمعی

10.22034/irphe.2011.706871

حسن حیدری؛ رحیم دباغ؛ بهرام سنگین آبادی


شناسایی و تحلیل موانع و عوامل بازدارنده بکارگیری و توسعه یادگیری الکترونیک در دانشگاه پیام‌نور( مطالعه موردی در دانشگاه پیام نور استان اردبیل)

10.22034/irphe.2011.706874

مینا موسوی؛ غلامرضا پزشکی راد


عوامل مؤثر بر تقلب دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

10.22034/irphe.2011.707031

سعید فعلی؛ سعید صفرپور؛ سلیمان رسولی اذر