دوره و شماره: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 56، دی 1389 
بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی در خصوص برنامه‌درسی آموزش علوم مبتنی بر ویژگیهای ماهیت علم

صفحه 1-17

اصغر سلطانی؛ مصطفی شریف؛ رسول رکنی‌زاده


شناسایی عوامل بازدارنده‌ مشارکت مدرسان دانشگاهها در دوره‌های یادگیری الکترونیکی

صفحه 19-40

سید مجید عبداللهی؛ بی‌بی عشرت زمانی؛ عیسی ابراهیم‌زاده؛ حسین زارع؛ بهمن زندی


بررسی وضعیت ارزیابی در آموزش‌عالی کشور به منظور ارائه یک چارچوب ادراکی

صفحه 41-60

سید رسول شاهرضائی


نقش رهبری، فرهنگ و یادگیری سازمانی در ارتقای عملکرد دانشکده های کشاورزی ایران (ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده)

صفحه 61-79

عنایت عباسی؛ یوسف حجازی


اثر نابرابری سرمایه انسانی در زنان و مردان بر امید به زندگی

صفحه 81-98

جعفر عبادی؛ محمدجواد صالحی


رابطه هوش هیجانی، خودپنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی

صفحه 99-113

محمد رضا تمنایی فر؛ فریبرز صدیقی ارفعی؛ فاطمه سلامی محمد آبادی


رابطه بین کیفیت ادراک شده در سبک رهبری رهبر- عضو و رفتار شهروندی سازمانی

صفحه 115-126

میرعلی سید نقوی؛ جواد جعفری فارسانی


مقاله پژوهشی

کیفیت ادراک شده در مبادله رهبر- پیرو و رفتار شهروندی سازمانی: مطالعه ای در دانشگاه علامه طباطبایی(ره)

10.22034/irphe.2010.706859

جواد جعفری فارسانی؛ میرعلی سید نقوی