دوره و شماره: دوره 15، شماره 2 - شماره پیاپی 52، شهریور 1388 
بررسی عوامل مؤثر بر درآمدهای اختصاصی تحقیقات دانشگاهی در دانشگاههای صنعتی ایران

صفحه 1-21

شهرام هاشم نیا؛ مصطفی عمادزاده؛ سعید صمدی؛ پرویز ساکتی


تأثیر سازکارهای تخصیص منابع مالی بر عملکرد آموزشی گروههای آموزشی دانشگاهی : مطالعه موردی دانشگاه تهران

صفحه 23-54

میترا عزتی؛ ابوالقاسم نادری


مدل راهبردی ارزیابی مؤسسات آموزش عالی

صفحه 55-79

محمدرضا مهرگان؛ محمود دهقان نیری


تحلیل راهکارهای اجرای موفقیت‌آمیز خدمات برون‌دانشگاهی از دیدگاه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های کشاورزی ایران

صفحه 81-104

جواد قاسمی؛ سید محمود حسینی؛ یوسف حجازی


بررسی اثر تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی بخشهای اقتصادی در ایران

صفحه 105-125

قهرمان عبدلی؛ ویدا ورهرامی


وضعیت راهیابی فارغ التحصیلان رشته های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاههای دولتی به بازار کار (ورودی سالهای 1375-1374 )

صفحه 127-150

محمد حسین پورکاظمی


عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی دانشجویان ایرانی خارج از کشور: مورد پژوهی دانشگاههای کشور آلمان

صفحه 151-176

علیرضا محسنی تبریزی؛ اسماعیل شیرعلی


مقاله پژوهشی

رویکرد کارت امتیازی متوازن درارزیابی موقعیت راهبردی دانشگاه ها

10.22034/irphe.2009.706850

محمود دهقان نیری؛ محمد رضا مهرگان