دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 33، مهر 1383