:: سال 21، شماره 4 - ( زمستان 1394 ) ::
جلد 21 شماره 4 صفحات 99-119 برگشت به فهرست نسخه ها
سرمایه فکری و فرایندهای مدیریت دانش در سازمان کوانتومی: بررسی موردی دانشگاه کاشان
دکتر حمید رحیمی1، زینب اطهری2، ندا افلاکیان3
1- دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان ، dr.hamid.rahimi@gmail.com
2- دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان
3- دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی دانشگاه کاشان
چکیده:   (3498 مشاهده)

هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه فکری و فرایندهای تبدیل دانش در سازمان کوانتومی بود. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر اجرا توصیفی– همبستگی بود. جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 95-1394 بودند که از میان آنها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 176 نفر انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته سرمایه فکری با 29 گویه در سه مؤلفه (سرمایه ساختاری، سرمایه انسانی و سرمایه مشتری)، پرسشنامه استاندارد فرایند تبدیل دانش با 24 گویه در چهار مؤلفه (اجتماعی­سازی، درونی­سازی، برونی­سازی و ترکیب­سازی) و پرسشنامه استاندارد سازمان کوانتومی با 27 گویه در شش مؤلفه (اعتماد، ارزشها، تفکر با هم، گفت­وگو، یادگیری و معنویت) بر اساس مقیاس 5 درجه­ای لیکرت استفاده شد. روایی پرسشنامه­ها به­صورت محتوایی و سازه بررسی شد. پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ برای سرمایه فکری 91/0، فرایند تبدیل دانش 82/0 و سازمان کوانتومی 85/0 برآورد شد. تحلیل داده­ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تی تک نمونه­ای، رگرسیون و مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم­افزار Spss و Amos گرافیک انجام گرفت. یافته­ها نشان داد که میانگین هر یک از مؤلفه­های سرمایه فکری، فرایندهای تبدیل دانش و سازمان کوانتومی در دانشگاه از میانگین فرضی بالاتر است و هر چه مؤلفه­های سرمایه فکری و فرایند تبدیل دانش در دانشگاه افزایش یابد، به همان اندازه میزان تحقق مؤلفه­های سازمان کوانتومی نیز افزایش پیدا می­کند.

 

واژه‌های کلیدی: سرمایه فکری، فرایندهای تبدیل دانش، سازمان کوانتومی، دانشگاه.
متن کامل [PDF 267 kb]   (2652 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشی | موضوع مقاله: اقتصاد آموزش عالی
دریافت: ۱۳۹۵/۳/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۵/۳/۲۶ | انتشار الکترونیک: ۱۳۹۵/۳/۲۶


XML   English Abstract   Printسال 21، شماره 4 - ( زمستان 1394 ) برگشت به فهرست نسخه ها