نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا تهران

10.22034/irphe.2020.707100

چکیده

چکیده
هدف پژوهش حاضر ارزیابی سواد پژوهشی دانشجویان از راه کیفیت‌سنجی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد رشته‌ی روان‌شناسی تربیتی است. روش پژوهش از نوع ارزشیابی و جامعه‌ی آماری شامل تمامی پایان‌نامه‌های دوره‌ی کارشناسی ارشد رشته‌ی روان‌شناسی تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در دوره‌ی زمانی 1395-1392 بود که از میان آن ها بطور تصادفی سه دانشگاه  الزهرا، تهران و علامه طباطبایی انتخاب شد. 90 پایان نامه به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش چک‌لیست پژوهشگر ساخته بوده که روایی محتوایی لاوشی آن 92/0 و پایایی آن با فرمول پایایی بین کدگذاران(ICR)، برابر80/0 بدست آمده است. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ضعیف‌ترین بخش‌‌های پایان‌نامه‌ها عبارت است از مقدمه، بیان مسئله ، اهمیت و ضرورت و نقد پژوهش‌های پیشین بود، بنابراین درصد شاخصهای مطلوبیت این بخش‌ها تنها 9/28، 8/27، 8/17 و 4/4 درصد بود. همچنین قوی‌ترین بخش پایان‌نامه‌ها، بازبینی نظری متغیرهای اصلی، بخش تجزیه و تحلیل داده‌ها و ساختار و فصل‌بندی بود؛ بنابراین درصد شاخص های مطلوبیت این بخش ها به ترتیب 4/84، 3/93 و 4/94  بود.
 

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

evaluate the research Literacy of the MA Educational psychology students by quality assessment Theses

نویسندگان [English]

  • farkhondeh taheri ghaletaki
  • mahnaz akhavan Tafti
  • maryam mohsenpour

universities Alzahra Tehran

چکیده [English]

Abstract
 
The purpose of the present research was to evaluate the research Literacy of the students by assessment of the quality of MA Educational psychology Theses. The research method was evaluation and the statistical population included all the master's degree Theses in the field of Educational psychology of Tehran state universities during the academic years 2013-2016. Three universities: Alzahra, Tehran, and Allameh Tabataba'ei were randomly selected. 90 These were selected by stratified sampling. The tool of research was a researcher made checklist that it’s Lavashi content validity was 0.92 and its reliability correlation coefficient with the stability formula between coders (ICR)، was 0.80. Data were analyzed using descriptive statistics.
The results showed that the weakest sections of the Theses were: the introduction; problem statement; importance and necessity; and criticisms of the previous researches, and the percentage of desirability indexes of these sections were 28.9%, 27.8%, 17.8% and 4.4% respectively. The strongest sections of Theses were: the theoretical review of the main variables; the data analysis section; and the chapters and structure, and the percentage of desirability indexes of these sections were 84/4%, 93.3% and 94.4% respectively.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Research literacy
  • Evaluation
  • Quality of These
  • Educational psychology