بررسی تإثیر محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارت های حل مسإله دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2015.707063

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارت‌های حل مسأله است.روش پژوهش از نوع شبه تجربی و جامعه آماری آن دانشجویان مرکز آموزش‌های مجازی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان است که تعداد کل آن‌ها 200 نفر می باشد و از این تعداد 80 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده-اند. در این پژوهش جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد مهارت‌های حل مسأله هپنر و پترسون(1992) استفاده ‌شده است. جهت داده‌های به‌دست‌آمده، از نرم افزار spss16 و آزمون تحلیل واریانس استفاده شده‌است. نتایج این تحقیق نشان داد که محتوای الکترونیکی سواد اطلاعاتی بر مهارت‌های حل مسأله دانشجویان تأثیر دارد و بین گروه آزمایشی و کنترل از نظر مؤلفه‌های حل مسأله( اعتماد به نفس در حل مسأله، استقبال یا اجتناب از فعالیت‌های حل مسأله، کنترل رفتار و هیجان‌های خود حین حل مسأله و حل مسأله به طور کلی) تفاوت معنی داری وجود دارد و گروه آزمایشی عملکرد بهتری از نظر مؤلفه‌های حل مسأله نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

investigating the impact of electronic content of information literacy on students' problem solving skills

چکیده [English]

The aim of the present study is investigating the impact of electronic content of information literacy on students' problem solving skills. In this research paper, quasi-experimental method has been used. The total number of population is 200 virtual training students of Shahid Madani of Azerbaijan University, and out of these 200 students, 80 students were selected randomly as the sample population. In this research, also, to collect data, we have used standardized Hapner and Peterson problem solving questionnaire
(1992). In order to analyze the collected data, SPSS version 16 software and multi variable variation analysis has been used. The research result indicate that the electronic information literacy content has a good influence on the problem solving skills of the students, there is a significant difference between experimental group and control group on the base of problem solving factors (Trust to problem solving, Avoidance tendency approach, Personal control) and experimental group functioned better on the bases of self-esteem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Information literacy
  • electronic content
  • problem solving
  • virtual (distance) training students