عوامل زمینه ساز پایبندی به اخلاق پژوهش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز با رویکرد نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

10.22034/irphe.2016.707062

چکیده

در عصر حاضر، اخلاق مفهومی کلیدی به شمار می رود. پیشرفت فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی تمامی حوزه های زندگی بشر را تحت الشعاع قرار داده و زندگی حرفه ای اخلاقی کنشگران دانشگاهی در میادین علمی به نوبه ی خود مستثنی از این تحولات نیست. افزایش کاربرد اینترنت و فضای سایبر در پژوهش های آکادمیک، توجه اندیشمندان را معطوف به مفاهیم نوظهوری چون اخلاق کامپیوتر، اخلاق ترجمه، اخلاق دانش و مهم تر از همه اخلاق پژوهش کرده است. موضوع پژوهش حاضر بررسی عوامل زمینه ساز پایبندی به اخلاق پژوهش می باشد. روش تحقیق کیفی با تاکید بر رویکرد نظریه ی داده بنیاد بوده است. مشارکت کنندگان این پژوهش 12 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز (در سال 1393) بوده اند. در این پژوهش، از روش نمونه گیری هدفمند و از استراتژی موردهای بحرانی استفاده گردید. داده های پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک مصاحبه با تعیین وقت قبلی و با تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات فردی دانشجویان گردآوری شد. از جمله سوالات محوری این پژوهش عبارت اند از: عوامل موثر بر عدم پایبندی به اخلاق پژوهش کدامند؟ پیامدهای عدم پایبندی چیست؟ چه باید کرد؟(استراتژی). در این پژوهش با تاکیه بر رویه های نظام مند و تحلیلی تر استرواس و کوربین، داده های مصاحبه در سه مرحله (کدگذاری باز، محوری و گزینشی) تحلیل و اعتبار تحقیق از طریق تکنیک های کسب اطلاعات دقیق موازی، کنترل اعضا و خود بازبینی محقق احراز گردید. یافته ها نشان داد که عوامل فردی (کامروایی ارتجالی، نگرش ابزاری به پژوهش، دینداری پژوهشگران) و ساختاری (فقدان برخورداری از رفاه مادی، فقدان برخورداری از رفاه غیر مادی، فشار هنجاری جامعه، یادگیری اجتماعی، جامعه پذیری آموزشی ناقص، کمیت محوری در آموزش عالی، نظارت سیستماتیک ضعیف و نگرش منفی جامعه و جامعه ی علمی به دانشجو) مشوق عدم اقتدا به معیارهای اخلاق پژوهش می باشد و دوکسا سروی در بی هنجاری به عنوان هسته ی مرکزی مکشوف گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The underlying factors commitment to research ethics among graduate students of Tabriz University (With Approach of Grounded Theory)

نویسندگان [English]

  • mohammad abbaszadeh
  • Hossein Banifatemeh
  • ALI Boudaghi

university of Tabriz

چکیده [English]

In the present era, ethics is the key concept. Development of information and communication technologies in all areas of human life is o affected . Moral actors academic professional life in the fields of science, in turn, is no exception from these developments. Increased use of the Internet and cyberspace has attracted the attention of scientists in academic research into emerging concepts such as computer ethics, translation ethics, knowledge ethics and most important of all research ethics. Main objective of this study is to investigate Predisposing factors for Research Ethics .Participants in this study were 12 graduate students of Tabriz University (in 1393) In this study, we used a purposive sampling and the Critical .cases strategy Data present study Were collected using interview techniques by appointmentwith emphasis on the information confidentiality of individual student. The central questions of this study are: What are the factors affecting non-adherence to research ethics? What are the consequences of non-compliance? What to do? In this study, interview data were analyzed in three steps (open coding, axial and selective) with emphasis on systematic and analytical procedures more strauss and Corbin. Research Validity obtained through peer debriefing, members control and self-monitoring. Results showed that personal factors (Delayed Gratification , Attitude instrument to research, Religious researchers) and structural (lack of material welfare, lack of a non-material welfare, normative pressures of society, social learning, incomplete socialization education, central quantity higher education, Poor systematic supervision, the Negative attitudes of society and the scientific community) is encouraged not to follow the standards of research ethics. Doxa Cracy in the anomy as the Central core is discovered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Research ethics
  • Grounded Theory
  • DoxaCracy