بررسی تأثیر کیفیت آموزش و کیفیت خدمات آموزشی بر تحلیل رفتگی آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی بر اساس مدل سرکوال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2015.707058

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت آموزش و کیفیت خدمات آموزشی بر تحلیل رفتگی آموزشی دانشجویان مبتنی بر مدل سرکوال انجام شده است. این تحقیق بر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاههای شهرستان همدان تشکیل می دهد، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، 384 دانشجو بصورت تصادفی از چهار دانشگاه شهرستان همدان (بوعلی سینا، علوم پزشکی، صنعتی و آزاد اسلامی) انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از سه پرسشنامه؛ کیفیت آموزش، کیفیت خدمات آموزشی و تحلیل رفتگی آموزشی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک تحلیلی عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای LISREL و SPSS انجام شد. نتایج تحلیل روابط ساختاری نشان داد کیفیت آموزش بر هر سه مؤلفه تحلیل رفتگی آموزشی تأثیر منفی و معنادار داشت، اما اثر کیفیت خدمات آموزشی فقط بر روی مؤلفه خستگی هیجانی منفی و معنادار بود و بطور غیرمستقیم بر دو مؤلفۀ دیگر تحلیل رفتگی اثر معنادار داشت. با توجه به نتایج، نظرات دانشجویان می تواند راه گشایی برای برنامه ریزی های مؤثر و مفید برای افزایش کیفیت و کمیت وضعیت آموزش و پژوهش به منظور کاهش تحلیل رفتگی آموزشی و کارآمد کردن دانشجویان باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of education quality and quality of educational services on academic burnout graduate students based on SERVQUAL Model

چکیده [English]

The present study was conducted to determine the Effect of education quality and quality of educational services on academic burnout graduate students based on servqual Model. This research, based on objective description of the application based on the method of data collection survey. The population of the city of Hamadan University research represents all graduate students Sample using Cochran's formula for infinite population, 384 students randomly from four universities in the city of Hamedan (Bu Ali Sina, Medical Sciences, industrial, Islamic Azad) was selected. In order to collect data was used from the tree questionnaires education quality, quality of educational services and academic burnout. For data analysis, confirmatory factor analysis, structural equation modeling and path analysis using LISREL and SPSS software was used. Analysis results show that the structural relationships, education quality on all three components of the negative effect of the academic burnout, but Effect the quality of educational services only on component of emotional exhaustion had a significant negative and indirect effect was significant atrophy of the other components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education quality
  • quality of educational services
  • academic burnout
  • SERVQUAL Model