نقش منابع درون و برون دانشگاهی در شکل دهی به هویت دانشگاهی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.22034/irphe.2015.707057

چکیده

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش منابع هویت‌یابی درون ( اجتماعات رشته‌ای، ساختار اجتماعی محیط آموزشی، گروه‌های مرجع و محیط فیزیکی) و بیرون (اینترنت) دانشگاهی بر شکل دهی به هویت دانشگاهی دانشجویان می باشد. بنابراین سه گونه هویتی مشروعیت‌بخش، مقاومت و برنامه‌دار برگرفته از سنخ‌شناسی هویتی کاستلز مبنای دسته بندی گونه های‌ هویت دانشگاهی قرار گرفت. پژوهش حاضر به صورت پیمایشی بر روی نمونه ای از 346 دانشجوی تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان صورت گرفته که به کمک سنخ شناسی بیگلان و بصورت طبقه‌ای نامتناسب از میان رشته های مختلف انتخاب شده‌ بودند. نتایج پژوهش حاکی از توسعه ناموزون گونه‌های هویت دانشگاهی است بصورتی که هویت مشروعیت‌بخش نسبت به هویت مقاومت و برنامه‌دار توسعه بیشتری در میان دانشجویان داشته و نسبت به دو گونه دیگر بیشتر از منابع درونی متاثر است. هویت مقاومت بیشتر تحت تاثیر منابع بیرونی است. وضعیت هویت برنامه‌دار حد میانه هویت مشروعیت‌بخش و مقاومت است. بصورتی که در یک ارتباط مثبت با هر دو نوع منابع هویتی قرار دارد. بنابراین با توجه به ویژگی‌‌های عملگرایانه و نقادانه هویت‌های برنامه‌دار و وضعیت متعادل‌تر آن‌ها در نسبت با منابع درونی و بیرونی، توانمندسازی دانشجویان و ایجاد بسترهای مناسب برای توسعه هویت برنامه‌دار ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of internal and external resources of university in shaping students academic identity

نویسندگان [English]

  • reza hemmati
  • Shahnaz Aslani

University of Isfahan

چکیده [English]

The main purpose of the present article is examining role of internal (disciplinary communities, social structure of educational environment, reference groups and physical environment) and external (Internet) resources of identification on the shaping different types of students academic identity. So, three types of identity, including legitimation, resistance and project identity based on Castell’s typology are taken into consideration at different types of academic identity. This is a survey study based on a sample of 346 students at the University of Isfahan, who were selected among different discipline through Biglan typology and non-proportional stratified sampling method. The results of study indicative uneven development of academic identity types so that legitimation identity has more development among students compared to resistance and project identity and has been more affected by internal resources compared two other mentioned types. Resistance identity is more influenced by external sources. The project identity is intermediate, legitimation identity and resistance identity, as it has a positive association with both types of identity sources. So due to the practical and critical features of project identities and a more balanced position in relation to internal and external resources, empowering students creating contexts for development, project identity is necessary

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic identity
  • internal sources
  • external resources
  • legitimation identity
  • resistance identity
  • project identity