نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

10.22034/irphe.2015.707054

چکیده

هدف: شناسائی شایستگی های کلیدی مورد نیاز سرمایه انسانی کشور در افق 1410، و تحولات ضروری در رویکردهای آموزشی دانشگاه ها برای پاسخگوئی به آن.
روش: پژوهش حاضر از نوع مطالعات کیفی در حوزه آینده پژوهی است که با بهره گیری از تکنیک های سناریوپردازی، تحلیل محتوا و تحلیل روند،‌ تحت رویکرد ریک من به انجام رسیده است. در این مطالعه،‌ اعضای هیات علمی گروههای مدیریت(در کلیه گرایش ها) در دانشگاههای دولتی تهران و مراکز استانها به عنوان صاحبنظر انتخاب گردیدند. نظر صاحبنظران در خصوص پرسش های پژوهش، از طریق پرسشنامه، مورد تحقیق قرار گرفت. زیر- سناریوهای محتمل بر اساس تحلیل پاسخ های دریافتی از مشارکت کنندگان، و سناریوی نهائی، با استناد به نظر خبرگان (از طریق مصاحبه) مورد اعتبار سنجی و تدوین قرار گرفته اند.
یافته ها: طبق یک سناریوی غالب، سرمایه انسانی کشور در افق 1410 باید علاوه بر شایستگی های مورد تاکید امروز، از یک سری توانمندی های کلیدی دیگر برخودار باشند. مهمترین این موارد بدین شرح شناسائی شدند: تفکر برتر(با مشخصه تفکر غالب به جای تفکر خنثی یا مغلوب)، توان بالا در تشخیص صحیح مسائل (قوه مسئله بینی)، و توان بالا در ارتباطات و کارِگروهی در ابعاد فراسازمانی. و مشخص گردید که توسعه این توانمندی ها(در حد ممکن) در عموم تحصیل کردگان در کنار توسعه آنها (در حد عالی) در نخبگان، از اهمیت ویژه برخوردار است.
نتیجه گیری: صرفنظر از ضرورت اصلاحات و تحولات ساختاری و محتوائی در دانشگاه ها می توان با اتخاذ برخی از رویکردهای آموزشی، در جهت تامین هر چه بیشتر شایستگی های مورد نیاز نسل های آتی گامهائی برداشت. سوق دادن شیوه های آموزش دانشگاهی به سمت مسئله محوری، و سوق دادن تکالیف، پروژه ها،‌ و امتحانات برخی از دروس از حالت انفرادی به گروهی، از توصیه های مشخص این پژوهش در این راستا به شمار می رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A future study on higher education Necessities in its teaching approaches for training of human capital A plausible scenario for Horizon 1410

نویسندگان [English]

  • ahmad Nameni
  • Ali Akbar Amin Beidokhty
  • Abbas Ali Rastgar

Semnan University

چکیده [English]

Objective: To identify the key competencies required of human capital on the horizon 1410, and the necessary changes in educational approaches to meet it.
Method: This study is of qualitative kind in the field of future studies, using scenario techniques, content analysis and trend analysis, which has done under the approach of Rieckmann. In this study the faculty members of management (in all the academic field and majors) in the state universities of Tehran and provincial capitals were chosen as experts. Expert's comments on the research questions were investigated via questionnaire. Sup- scenarios based on analysis of the responses received from the participants, and the final scenario, according to experts (interviews) have been developed for and validated.
Results: Under a dominant scenario, addition to the today`s emphasized merits, the human capital, must be equipped by a series of other key capabilities on the horizon in 1410. The most important of these cases were identified as follows: Superior thinking (thinking is characterized by dominant or recessive rather than neutral thoughts), high power on diagnosis accurately problems, and high power communication and teamwork in a Meta organizational- aspects. And it was found that the development of this capability (at a possible extent) in the majority of educated capitals is vital beside their development (at a excellent extent) in the elites.
Conclusions: Regardless of the need for reform and changes in the contents and structure, universities can use some educational approaches, in order to provide much needed competencies for future generations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • future study
  • higher education
  • human capital