بررسی ارتباط بین سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی و رشد اقتصادی در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) با استفاده از مدل داده‌های تابلویی پویا برآورد شده به روش GMM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2015.707053

چکیده

در دهه‌های اخیر اهمیت و نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی کشورها بیشتر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است؛ به طوری که درحال حاضر یکی از عوامل حیاتی برای رشد و توسعه اقتصادی کشورها، انباشت سرمایه انسانی است. هدف این مطالعه، بررسی ارتباط بین دو شاخص جایگزین سرمایه انسانی یعنی مخارج آموزشی دولت و مخارج بهداشتی دولت، به طور هم‌زمان، بر رشد اقتصادی 10 کشور متنتخب عضو منطقه منا با استفاده از روش GMM طی دوره‌ی زمانی 2003-2011، است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش داده‌های تابلویی پویا، حاکی از آن است که در کنار عامل سرمایه فیزیکی و عامل نیروی کار، متغیر سرمایه انسانی نیز نقش مهمی در تابع تولید در کشورهای منطقه منا دارد؛ به‌طوریکه یک درصد افزایش در مخارج بهداشتی و مخارج آموزشی به ترتیب منجر به افزایش 07/0 و 18/0 درصد در نرخ رشد اقتصادی می‌شود. همچنین در این برآورد، نرخ تعدیل رشد اقتصادی برابر با 04/0 بوده و این بیانگر این است که در هر سال 4 درصد از شکاف بین مقدار واقعی رشد اقتصادی و مقدار مطلوب آن از بین می‌رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Human Capital Investment on Economic Growth in the MENA Countries, Using the dynamic panel data Estimated by GMM Method

نویسندگان [English]

  • nahid rajabzadeh moghani
  • Mostafa salimifar
  • seyed mohsen seyed agha hoseini

چکیده [English]

In recent decades, the importance and the role of human capital in economic growth have been more concerned by economists, so that one of the important factors for economic growth and development is human capital. The aim of this study is to investigate simultaneously the impact of two human capital proxies, which include the public spending on education and government' health expenditure, using GMM covering 2003-2011, on economic growth in 10 Selected MENA countries. The results of panel dynamic data model (GMM) indicate that besides physical capital and labor factors, human capital variable also play an important role in production function of MENA countries. So that 1% increases in government' health expenditure and public spending on education has lead respectively 0.07 and 0.18 percent increase in economic growth. Also, in this estimation adjusted rate of economic growth is equal to 0.04. It means that, 4 percent of the gap between actual value and desired value of economic growth has been removed per year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Capital
  • Public Spending on Education
  • Government\' health Expenditure
  • Economic Growth
  • Dynamic Panel Data (GMM) model