نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش آفرینی از دیدگاه صاحب‌نظران نظام آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

10.22034/irphe.2015.707052

چکیده

فرهنگ یکی از بسترهای اصلی دانش‌آفرینی است. فرهنگ دانشگاهی به عنوان یکی از خرده فرهنگ‌های مهم جامعه، تاثیر بسزایی بر رشد و توسعه دانش‌آفرینی دارد. پژوهش حاضر با هدف «نقش فرهنگ دانشگاهی بر دانش‌آفرینی از دیدگاه صاحبنظران نظام آموزش عالی» با روش کیفی و از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختار‌ یافته انجام شد. مولفه‌های فرهنگ‌دانشگاهی در 10 تم دسته‌بندی شدند: استقلال آکادمیک، آزادی‌علمی، اخلاق حرفه‌ای، مدیریت، ارتباطات، مشارکت و انجام دادن کارگروهی، فرهنگ‌یادگیری، اعتماد بین اعضا، سیستم پاداش و ارزیابی. صاحبنظران وضعیت این مولفه‌ها را ضعیف و نامناسب توصیف کردند. مولفه‌های فرهنگ دانش‌آفرینی نیز در 8 تم شناسایی شدند که عبارتند از روحیه جستجو‌گری، رعایت اخلاق حرفه‌ای، مدیریت مشارکتی، سیستم پاداش، اعتماد بین‌اعضا، بهادادن به کارگروهی و تیمی، آزادی علمی و فرهنگ یادگیری. یافته‌های پژوهش نشان داد از دید صاحبنظران، فرهنگ دانشگاهی ایران با مولفه‌های فرهنگی دانش‌آفرین فاصله نسبتاً زیادی دارد و همچنین بین بسیاری از مولفه‌های فرهنگ دانشگاهی و مولفه‌های فرهنگی دانش‌آفرینی نیز همپوشانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of academic culture on the knowledge creation based on the perspectives of experts of the higher educational system

نویسندگان [English]

  • Runak Ebrahimi
  • fariba Adli

University of Alzahra

چکیده [English]

Culture is one of the main substrates of knowledge creation. The academic culture as one of the main subcultures of the society has a great impact on the growth and development of knowledge creation in the societies. The aim of the present study is to investigate the role of academic culture on the knowledge creation based on the perspectives of experts of the higher educational system by using qualitative method and semi structured interview The academic culture components were categorized into 10 themes including academic autonomy, academic freedom, professional ethics, management, communication, collaboration and teamwork, learning culture, trust among members, reward and evaluation system. Experts described the conditions of these components as poor and improper. The components of academic culture of knowledge creation were identified as 8 themes including seeker spirit, professional ethics, collaborative management, reward systems, trust between members, teamwork, academic freedom, and learning culture. The findings revealed that from the perspectives of experts, there is a relatively large distance between Iran academic culture and cultural components of knowledge creation., and also, there is an overlap between many components of academic culture and cultural components of knowledge creation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • academic culture
  • knowledge creation
  • Learning