تأثیر تصویر ذهنی برند دانشگاه بر نگرش دانشجویان نسبت به افزایش عملکرد: نقش تعدیلگری کیفیت آموزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه سمنان

10.22034/irphe.2015.707051

چکیده

هدف از این پژوهش مطالعه و بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند دانشگاه بر نگرش دانشجویان نسبت به افزایش عملکرد با در نظر گرفتن نقش تعدیلگری کیفیت آموزشی در دانشگاه‌های شهر کرمان می‌باشد. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه‌های شهر کرمان بوده که تعداد آن‌ها در سال 1392، برابر با 42190 نفر می‌باشد. همچنین حجم نمونه به دست آمده، برابر با 381 نفر بوده که برای به دست آوردن آن از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و فرمول کوکران استفاده شده است. پژوهش حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های پرسشنامه در بخش آمار استنباطی از آزمون‌های چاو و تحلیل عاملی تأییدی و مدل معادلات ساختاری، موجود در بسته‌های نرم‌افزاری SPSS و LISREL استفاده شده است. براساس یافته‌ها نقش تعدیلگری مثبت کیفیت آموزشی بر رابطه بین تصویر ذهنی برند دانشگاه و نگرش دانشجویان نسبت به افزایش عملکرد مورد تأیید قرار گرفت. به علاوه نتایج تحلیل مسیر از وجود اثر معنادار تصویر ذهنی برند دانشگاه بر نگرش دانشجویان نسبت به افزایش عملکرد را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of University Brand Mental Image on the Attitudes of Students Toward Performance Improvement: the Adjustment Role of Educational Quality

نویسنده [English]

  • Ahmad Mohammadi Hoseini

چکیده [English]

The purpose of this research is to investigate the effect of university brand mental image on the attitudes of students toward performance improvement, with regard to the adjustment role of education quality at the universities of Kerman. The population of this study are the whole students of all universities in Kerman, which were 42190 students in 2014. Based on the Cochrane formula, 381 subjects were selected through randomly stratified method. Based on data gathering procedures and the purpose of a practical research, the present study is a descriptive correlational study. Analysis of the gathered data, elicited from the administered questionnaires, was done through Chow test, confirmatory factor analysis, and structural equation modeling which are available in SPSS and LISREL software packages. Based on the findings of this study, the positive adjustment role of educational quality on the relationship between mental image of the university brands and students’ attitude toward performance improvement was confirmed. In addition, the results of path analysis indicated that university brand mental image has a meaningful effect on the students’ attitude toward performance improvement.

کلیدواژه‌ها [English]

  • brand mental image
  • performance improvement
  • educational quality