طرحی الگوی سیاست پژوهی در نظام آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه پزوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

10.22034/irphe.2015.707048

چکیده

واگرایی میان دانش پژوهشی و تصمیم‌گیری یا سیاستگذاری، و در نهایت اجرای آنها در زمینه‌های مختلف کنش اجتماعی، از جمله مسائل اصلی سیاست عمومی است ،که از یک سو، مباحث گسترده‌ای را برانگیخته است، و از سوی دیگر، این واگرایی علاوه بر ایجاد شکاف میان کنش‌گران اجتماعات گوناگون، موجب گسست عرصه عمل و دانش بشری شده است. اگرچه می‌توان شاهد این گسست و واگرایی در عرصه جامعه جهانی بود، اما فاصله‌ها در کشورهای در حال توسعه به مراتب ژرف‌تر است.
از این رو، در این پژوهش، تلاش شده است ضمن بررسی وضعیت «سیاست‌پژوهی» در ایران، برای ایجاد و توسعه نهادی، که به تعبیری «لایه گمشده نظام تصمیم‌گیری» در کشور است الگوهایی طراحی شود.
روش‌شناسی های به کار برده شده در این پژوهش، از یک سو، بر مطالعات اسنادی و کتابخانه‌ای در دو قلمرو ادبیات مربوط به سیاست عمومی و بویژه سیاست پژوهی و تحلیل وضعیت تولید دانش پژوهشی در ایران ، و از سوی دیگر،‌ بر موردکاوی تجربیات جهانی مبتنی است، که در واقع نوعی بهینه کاوی بشمار می رود. روایی، یافته های نظری و سناریوهای پیشنهادی با استفاده از فن گروه های کانونی به تایید کارشناسان چیره دست دو حوزه شناختی سیاست عمومی و آموزش عالی رسیده است .
برپایه تحلیل وضع موجود سیاست پژوهی در ایران، ادبیات نظری و زیست تجربه های جهانی، دو الگو برای ایجاد و راه‌اندازی «مؤسسه ملی سیاست پژوهی آموزش عالی» ارائه و نقاط ضعف و قوت آنها نیز برشمرده شده است. در این الگوها بیشتر بر فرایندهای هم کنشی این نهاد، از یک سو، با نهادهای تولید و ترویج دانش در دو عرصه داخلی و بین‌المللی، و از سوی دیگر، با کاربران اصلی دانش پژوهشی به مثابه یکی از اصلی‌ترین کار بران تولیدات مرکز ملی سیاست پژوهی پافشاری شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing Model for Iranian Higher Education Policy Research

نویسنده [English]

  • Hamid Javdani

IRPHE

چکیده [English]

Divergence between research knowledge and decision making or policy making, and ultimately their application in different social issues, is one of the main topics in public policy which has stimulated a lot of debate. Although this divergence and the subsequent gap it creates are very salient in the world today, they are even more pronounced in the developing countries.

In this light, this study examines the condition of Iranian policy research, to design and develop models for new policy research institutions, which have been referred to as the “missing component of Iranian higher education’s policy making.”

Two methodologies have been employed in this study. First, documentary and library methods for conceptualization of public policy and policy research, as well as evaluation of the Iranian condition in these areas. Second, case study of other countries to exploit different experiences in such action domains. Finally, the theoretical research findings and two suggested models are validated through focus groups formed by experts in the areas of public policy and higher education.

Based on an analysis of current state of policy research and educational policy making process in Iran, and with an eye to theoretical literature and world-class experience, two models are designed to initiate a “National Institute of Policy Research in Higher Education”, while the strengths and weaknesses of each model are also discussed. These two models accentuate the need for interaction between the suggested Iranian National Institute of Policy Research in Higher Education and other national and international research institutions, as well as the principal users of research knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Policy. Policy Research. Higher Education