نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.22034/irphe.2015.707046

چکیده

چکیده هدف مطالعه حاضر بررسی ویژگی های روانسنجی (پایایی و روایی سازه ) پرسشنامه 23 ماده ای تجربه دوره آموزشی دانشجو بود که توسط جینز و همکاران ( 2007) تدوین شده است. در این پژوهش 407 نفر از دانشجویان سال آخر مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان به روش نمونه گیری خوشه ای از بین چهار دانشکده گزینش شدند. نتایج همسانی درونی کل مقیاس و عامل های پنجگانه( تدریس مناسب، اهداف روشن، ارزیابی ، تکالیف ، و مهارت های کلی )در حد قابل قبول بودند. همبستگی بین هر یک از ماده های مقیاس با نمره کل از 53/0 تا 74/0 متغیر و همگی معنادار بوده است. ساختار عاملی پرسشنامه تجربه دوره آموزشی همانند مقیاس اصلی، پنج عامل را به دست داد، افزون بر این، کلیه ماده ها به طور معنی داری روی عامل مربوط به خود بار گذاشتند . تحلیل عامل تاییدی روی ماده ها نشان دادکه تمامی ماده ها بار عاملی معنی داری بر عوامل خود داشتند و ساختار 5 عاملی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. ضریب روایی ملاکی همزمان از طریق همبستگی بین هریک از عامل های مقیاس تجربه دوره آموزشی با متغیر ملاک یعنی مقیاس ارزشیابی دانشجویان از کیفیت آموزشی مارش( 1987) که به لحاظ نظری به آن مربوط بود، معنی دار بود. در مجموع، یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که مقیاس پنج عاملی تجربه دوره آموزشی دانشجو را می توان به عنوان یک ابزار ارزشیابی معتبر در دانشگاه های ایران نیز مورد استفاده قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of psychometric prpperties (validity and reliability) of faculty members teaching quality in Guilan university student perspective: application of confirmatory factor analysis

نویسندگان [English]

  • Ali Poursafar
  • Reza Hoveida

Isfahan university

چکیده [English]

Abstract The purpose of this study was to determine the psychometric features( validity and reliability)of the Course Experience Questionnaire(CEQ)that have 23 items and developed by Ginns and etal( 2007). Subjects were 407 students of guilan university studing at fourth year that selected with cluster sampling among four colleges. The result showed that internal consistency of scale and five factors(Good Teaching, Clear Goals, Assesment , Workload, Generic Skills) were acceptable. The correlation of each of items with total score was significant and ranged from 0/53 to 0/74. The factoral structure of Course Experience Questionnaire(CEQ) gave five factor similar to original scale. Moreover all the items laid significantly on their own factor.Confirmatory factor analysis on the items showed that all the items have significant load factor on their own factor, and Five-factor structure of the questionnaire was approved. Concurrent criterion validity coefficient between each of items of Course Experience Scale With the criterion variable( the Students' Evaluations of Educational Quality instrument developed by marsh(1987)) that was linked theoretically was also significant. Altogether, founding of this study showed that Five-factor scale of the Course Experience Questionnaire(CEQ) Can be used as an valid evaluation tool in universities of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Good Teaching
  • Clear Goals
  • Assesment
  • Workload
  • Generic Skills
  • Validity
  • Faculty member
  • Student