نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی

10.22034/irphe.2014.707043

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رشد حرفه ای اعضای هیات علمی  و ارائه توصیه هایی  برای بهبود آن انجام شد . از روش پژوهش  توصیفی علی – مقایسه ای (مقایسه وضعیت هیات علمی موفق و ناموفق بر حسب متغیر های شناسایی شده ) و پرسشنامه محقق ساخته برای جمع آوری داده ها استفاده شد . جامعه  مورد مطالعه 17787 نفر هیات علمی تمام وقت دانشگاههای وابسته به وزارت علوم بوده است که با روش نمونه گیری  تصادفی طبقه بندی شده چند مرحله ای (بر حسب نوع دانشگاه و گروه آموزشی ) 531 نفر هیات علمی به عنوان نمونه انتخاب شدند ( از مجموع 531 نفر پاسخ­دهنده، 53 نفر در گروه هیأت علمی موفق، 57 نفر ناموفق و 421 نفر در گروه در حال گذار قرار گرفتند).  . یافته ها نشان داد که بین اعضای هیات علمی موفق ( که بنابر تعریف پژوهش از رشد حرفه ای برخوردار بوده اند )و هیات علمی نا موفق  به لحاظ مولفه های روابط و تعاملات علمی و گروهی ، جامعه­پذیری سازمانی (آماده سازی) (گرایش به آموزش)،شیوه  تصمیم­گیری در گروه علمی مربوطه ، ،عوامل ساختاری (تسریع کننده­ها، بازدارنده­ها) تفاوت معناداری وجود دارد. ناموفق ها بیش از موفق ها و در حال گذار ها به آموزش اهمیت می دهند(مقدار f 457/5 و معناداری 005/0)..همچنین  دو گروه موفق و ناموفق برحسب متغیر جامعه­پذیری سازمانی و بویژه زیر مؤلفۀ فرایند آماده سازی و تطابق اولیه با یکدیگر تفاوت معناداری  (مقدار f3.157، و معناداری 043/.) داشتند.  مقایسه دو گروه موفق و ناموفق برحسب میزان تعاملات و روابط علمی آنها نشان داد که موفق­ها به طور معناداری بیشتر از ناموفق­ها دارای تعاملات و روابط علمی هستند (با مقدار f475/10 و معناداری 000/0).

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the factors influencing professional development of faculty members and provide recommendations for it

نویسنده [English]

  • Nasrin nourshahi

Institute for Research and Planning in Higher Education(IRPHE)

چکیده [English]

The purpose of this study was  to investigate the factors influencing the professional development of faculty and provide recommendations for improvement it. Causal - comparison research method  was used and researcher made questionnaire to gather data( Cronbach ,s Alfa  reliability coefficient  up  to ./70 was calculated). population  of this study was 17787 public  university  full time faculty members  affiliated with Ministry of  Science, Research,  and Technology and  a total of 531 individuals were selected with A multi-stage stratified sampling method. The findings showed that there was a significant differences between successful and unsuccessful faculty members in Scientific and group interactions and relationships (F=10/475,sig 0/000), Organizational socialization (f=3/157 ,sig 0/043), Orientation to teaching (f=5/457,sig 0/005), structural factors and decision – making method in academic group.

کلیدواژه‌ها [English]

  • faculty member
  • Professional Development
  • Professional Growth
  • Promotion