مقایسه وضعیت موجود جانشین‌پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

10.22034/irphe.2014.707037

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه وضعیت موجود برنامه ریزی جانشین پروری و مدیریت استعداد با وضعیت مطلوب آن در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود .روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود و نمونه پژوهش شامل 354نفر از کارکنان دانشگاه‌های دولتی شهر تهران با رشته های مختلف علوم انسانی بود که از میان آن ها ابتدا دانشگاه‌های تهران، علامه طباطبایی، شهید بهشتی، تربیت معلم، الزهراء و تربیت مدرس به صورت تصادفی انتخاب شده و در مرحله بعد نمونه پژوهش بصورت تصادفی طبقه ای از میان آنان انتخاب شد. در نهایت داده های 297 پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. ابزار پژوهش، پرسشنامه 30 سؤالی راث‌ول شامل هفت مؤلفه در دو وضع موجود و مطلوب بود . تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار اس پی اس اس و استفاده از روش های آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد میان وضعیت موجود و مطلوب برنامه جانشین‌پروری در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، در همه ابعاد، تفاوت معنی‌داری وجوددارد و بُعد تعهد نسبت به جانشینی نظام‌مند در هر دو وضعیت موجود و مطلوب به عنوان مهم ترین مؤلفه شناخته شد. بنابراین یافته های پژوهش نشان دهنده ضرورت وجود برنامه‌ای برای جانشین پروری مدیران و کارکنان آموزش عالی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparing the present and ideal position of succession planning and talent management in higher education

نویسندگان [English]

  • zohre zeynoddini bidmeshki
  • fariba adli
  • mojde vaziri

alzahra university

چکیده [English]

The present study aims at comparing the present and ideal position of succession planning (SP) and talent management (TM) in higher education. The study was of descriptive-survey type. The statistical population was the employees of Tehran¢s universities which possess different humanities field. tehran,allame,shahid beheshti,tarbiat moallem and alzahra university selected as accidental samples. Then in the next step, According to Krejcie and Morgan¢s table and using quota sampling, 354 of employees were selected. For analyzing the data used spss soft ware and Inferential & Descriptive Statistics methods. The results revealed that, there is a significant difference between present & ideal positions of SP in all of dimensions, as well as commitment about SP is the most important dimension of it. In concluding, the results show the nessacity of implementing the SP and TM in higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Succession planning
  • Talent management
  • Higher education