بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر شادی و نشاط در دانشگاه ها و تأثیر آنها بر تولید علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 -

2 دانشگاه سمنان

10.22034/irphe.2014.707036

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل مدیریتی و سازمانی موثر بر شادی و نشاط دانشگاهیان و تأثیر آن بر افزایش تولید علم در دانشگاه ها است. جامعه آماری تحقیق، کلیه اعضای هیأت علمی و دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان می باشند. در این پژوهش، با استفاده از بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز از 65 نفر از اساتید دانشگاه سمنان و 300 نفر از دانشجویان این دانشگاه جمع آوری گردید. تحلیل فرضیه های تحقیق نشان داد که عوامل مدیریتی و سازمانی شناسایی شده در این تحقیق بر ارتقاء شادی و نشاط در اساتید و دانشجویان دانشگاه موثر هستند و بر ارتقاء تولید علم توسط آنها تأثیر گذار است. به طوری که، از دیدگاه اساتید، متغیرهای اعتماد، تعامل با همکاران و مثبت اندیشی از اهمیت بالایی در ارتقاء سطح شادی و نشاط در دانشگاه برخوردار بوده اند. اما از دیدگاه دانشجویان، امنیت شغلی، فعالیت های فوق برنامه و شرایط محیط کاری، دارای بیشترین اهمیت در ارتقاء سطح شادی و نشاط آنها بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Survey of effective Managerial and Organizational Factors on the Universities and Their Effect on the Knowledge Production (Case Study: Semnan University)

نویسندگان [English]

  • Hossein Taherian 1
  • davod feiz 2

1 -

2 Semnan University

چکیده [English]

The purpose of this study is the identifying of the managerial and organizational factors effect on the joy of academics (professors and students of Universities) and the effect of the promotion of these factors on the University's science production.The study's population is all of faculty members and students in Bachelor & Masters Art. In this study, required data by using of review of documents and researcher made questionnaires were collected from 56 faculty members of Semnan University and 300 individuals from students of this university. The analysis of research hypotheses indicated that identified organizational and managerial factors in this research are effective on the happiness and joy of universities professors and students and promotion of the knowledge production by them. As from the perspective of professors, trust and interaction and positive thinking have been more importance in promotions the levels of the joying. But from the perspective of the students, job security, extracurricular activities and work environment conditions have been more importance in promotion of the joying.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Factor
  • Happiness and Joy
  • Managerial Factor
  • Production of Science
  • Universities