بررسی عوامل موثر بر ایفای نقش‌های مدیران گروه آموزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تبریز

10.22034/irphe.2014.707034

چکیده

مقاله‌ی حاضر به بررسی عوامل موثر بر ایفای نقش‌های مدیر گروه آموزشی از دیدگاه خود مدیران می‌پردازد و این فرضیه را مطرح می‌کند که با توجه به طیف نقش‌های مختلف و پیچیده‌ای که مدیران گروه آموزشی انجام می‌دهند، باید دارای مهارت‌های ارتباطی و انسانی، روحیه‌ی دموکراتیک در تصمیم‌گیری و نیز دارای انگیزه کافی برای به دست آوردن این سمت باشند، برای همین منظور پیمایشی با ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه بسته پاسخ و جامعه آماری شامل مدیران گروه 10 دانشکده( برق، انسانی، دامپزشکی، علوم طبیعی، علوم تربیتی، ریاضی، فنی، فیزیک، ادبیات و زبان خارجی و کامپیوتر) دانشگاه تبریز در سال1391 ترتیب داده شد. حجم نمونه به تعداد 30 نفر بوده که به روش نمونه گیری تصادفی تخصیص یافته اند. یافته‌های تحقیق از 4 مدل‌ رگرسیونی نشان می‌دهد که برای ایفای نقش رهبری در گروه آموزشی، مهارت‌های ارتباطی و انسانی و برای بقیه نقش‌ها از قبیل نقش پژوهشگری، نقش مدیریتی و در نهایت نقش کمک به پیشرفت اعضای هیات علمی تنها داشتن انگیزه می‌تواند مدل را پیش بینی کند. دست آورد تحقیق حاضر با توجه به نقش‌های مدیر گروه آموزشی در آئین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران (که بسیار کلی و تقلیل یافته به بعد اداری است)، شناخت عامل انگیزه به عنوان تنهاترین عامل موثر در اجرای نقش‌های مدیر گروهی از دیدگاه مدیران گروه آموزشی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective factors on Role playing of the Department chairs

چکیده [English]

This paper examines the factors that affect the roles of Department chairs and proposes this hypothesis that due to the range and complexity of role of department managers, they must have good communication skills and human spirit of democratic decision-making and also be motivated to get this position. For this purpose, survey method has been used and population was managers of 10 colleges Tabriz university in 1391 (electricity, the humanities, veterinary sciences, educational sciences, mathematics, technology, physics, literature, foreign languages and computers), and the sample was 30 individuals who were randomly selected. The findings of four regression models show that to play the role of a leader in a department, having communicational skills can predict the model, and for the other roles like research, managerial role and the role of assistant for progress of faculties, just having motivation can predict the model. According to the findings the Department's role in Regulations of the Supreme Council in Iran Cultural Revolution, (Which is very general and administrative reduced dimension), making identification of the factors of motivation factor in the role the Department is.

Key Words:

کلیدواژه‌ها [English]

  • Department chair roles
  • communication and humanitarian skills
  • democratic spirit
  • having motivation
  • Tabriz University