بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینای همدان در سالتحصیلی 91-1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بوعلی سینا همدان

10.22034/irphe.2014.707033

چکیده

چکیده هدف از این پژوهش شناسایی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی و هوش سازمانی کارکنان با مدیریت سرمایه فکری در دانشگاه بوعلی سینای همدان در سال تحصیلی 91-1390 بوده است . روش پژوهش دراین مقاله از نوع پژوهش توصیفی – همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی و پیمانی (غیر هیات علمی )دانشگاه بوعلی سینای همدان به تعداد 294 نفر بوده و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 167 آزمودنی محاسبه گردید که به شکل نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب شدند. برایگردآوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتیNEO-FFI ، پرسشنامه هوش سازمانی آلبرخت و پرسشنامه مدیریت سرمایه فکری بونتیس، پیکه و همکاران استفاده گردید. برای تعیین روایی پرسشنامه ها از روش روایی محتوایی و از دیدگاه صاحب نظران رشته مدیریت و برای سنجش میزان پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ در یک مطالعه ی مقدماتی روی یک نمونه ی 30 نفری استفاده شد که ضریب پایایی برای پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی، هوش سازمانی و مدیریت سرمایه فکری به ترتیب 82/0، 97/0 و 92/0 برآورد گردید. یافته ها حاکی از آن است که وضعیت ویژگی های شخصیتی کارکنان پایین تر از میانگی جامعه است. در عین حال، وضعیت هوش سازمانی کارکنان و وضعیت مدیریت سرمایه فکری کارکنان بالاتر از میانگین جامعه است. ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی با مدیریت سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، البته این رابطه بسیار ضعیف است. همچنین بین هوش سازمانی با مدیریت سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد که این رابطه قوی می باشد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر آن است که از بین مؤلفه های ویژگیهای شخصیتی، مؤلفه وظیفه شناسی بیشترین تأثیر را در پیش بینی مدیریت سرمایه فکری دارد. همچنین از بین مؤلفه های هوش سازمانی، مؤلفه کاربرد دانش بیشترین تأثیر را در پیش بینی مدیریت سرمایه فکری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A study of relationship between the Personality traits and Organizational intelligence with the Intellectual capital management at Bu-Ali Sina University employments in 1390 -91 academic years .

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Ardalan
  • asqar eskandari
  • Maryam Gilani

Bu-Ali Sina University

چکیده [English]

 AbstractThe purpose of this research was to study the relationship between the Personality traits and Organizational intelligence with the Intellectual capital management at Bu-Ali Sina University employments in 1390 -91educational years . A descriptive-correlational research method was utilized.The statistical population consisted of full time and formal employment members statistical sample volume of 167 was chasen randomly. The research tools were used from three questionnaires base on NEO Five Factor inventory and Albert. Karel( 2003) and Bontist & Pike et al ( 2002 ) . The questionnaires validity was determined based on the viewpoints of management and behavioral sciences experts, and their reliability was estimated through Cronbach.s alpha coefficient ./82 and ./97 and ./92 respectively. The descriptive statistics such as percentages, mean and variance and also inferential statistical indexes such as Pearson.s coefficient correlation, one- ogroup Manova analysis and T-test and multi variable regression were used for analyzing the statistical data. The results showed that

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Personality traits
  • Organizational intelligence
  • Intellectual capital management
  • Bu-Ali Sina University