نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/irphe.2014.707032

چکیده

هدف این تحقیق ارائه مدل PBB جهت تخصیص بودجه برای دانشگاه بوده به نحوی که از یک سو تخصیص بودجه به برنامه‌ها براساس اهمیت هر برنامه و از سوی دیگر تخصیص بودجه به دانشکده‌ها بر اساس سرانه دانشجویی مصوب وزارت علوم،تحقیقات و فناوری مورد توجه قرارگیرد. با درنظرگرفتن معیارهای گوناگون در دانشگاه، و با توجه به ابهام موجود در تعیین حدود بالا و پایین بودجه در تمام سطوح دانشگاه، مدل برنامه‌ریزی آرمانی فازی PBB در دانشگاه طراحی گردید. نکته مهم درطراحی مدل، استفاده از ضریب کارایی- محاسبه شده براساس رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) با مدل پایه CCR نهاده‌گرا-جهت تعیین ضریب اهمیت هرگروه آموزشی بمنظور تخصیص بودجه به آن می‌باشد. همچنین وزن آرمان‌ها و میزان اهمیت هر برنامه براساس مقایسات زوجی توسط خبرگان تعیین گردید. این مدل ریاضی فازی دارای 5 آرمان، 899 محدودیت و 508 متغیر تصمیم است. نتایج حل مدل فازی و مقایسه آن با مدل قطعی و داده‌های واقعی سال 89 دانشگاه تربیت مدرس، بیانگر بهبود کارایی این مدل در تخصیص بودجه می‌باشد به نحوی که با صرف بودجه کمتر بهبود قابل ملاحظه‌ای در میزان دستیابی به آرمان‌ها و تابع هدف اتفاق خواهد افتاد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Fuzzy Goal Programming Performance Based budgeting model Case Study: Tarbiat Modares University

نویسندگان [English]

  • Adel Azar
  • Mohamadreza Amini
  • Parviz Ahmadi

TMU

چکیده [English]

The purpose of this paper is to construct a PBB model to budget allocation for university so that the budget is allocated not only to plans based on their priorities, but also to faculties based on approved student per Capita by the Ministry of Sciences, Researches and Technology. Considering the various criteria in the university system and because of Fuzzy uncertainties in the problem parameters, led to developed a Fuzzy Goal Programming PBB model. A significant point is to use performance Indicators—calculated based on data envelopment analysis approach (DEA) regarding a basic model of input-oriented CCR— determined the importance coefficient for each educational groups in order to allocating budget. In addition, the weights of Goals and the priority of each plan were determined using some paired comparison questionnaires completed by experts. The Fuzzy PBBGP model has 5 goals, 899 constraints and 508 decision variables.
The comparison between actual data in the university budget system and results acquired from model - that are presented on two macro and Operational Levels- Represent Improve the efficiency of budget allocation So that by fewer budget, it will happen a significant Improvement in achieving the goals and objectives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • performance based Budgeting
  • Fuzzy optimization
  • goal programming
  • data envelopment analysis
  • university budget