نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

2 دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/irphe.2013.707030

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر عوامل آموزشی،اجتماعی و فرهنگی برتمایل به مهاجرت دانشجویان دانشکدۀ فنّی دانشگاه تهران انجام گرفت. جامعۀ آماری پژوهش شامل  کلیۀ دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده فنّی دانشگاه تهران می‌باشد. نمونۀ مورد بررسی به شیوۀ تصادفی ساده به حجم 415 نفر انتخاب وبا ابزار پرسشنامه داده‌های مربوط جمع‌آوری شد.برای سنجشرضایت آموزشی از پرسشنامه نیل (2010) درانطباق اجتماعی-دانشگاهی از پرسشنامۀ انطباق نهادی پاسکارلا و ترنزینی (1980) و برای سنجش بیگانگی اجتماعی-فرهنگی از سه خرده مقیاس از مقیاس بیگانگی ملوین سیمن (1983)استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، متغیر‌های مستقل بیگانگی فرهنگی-اجتماعی و سن همبستگی مثبت معنادار و متغیر رضایت از سیستم آموزشی، همبستگی منفی معناداری با متغیر تمایل به مهاجرت دارند. بین متغیر انطباق اجتماعی-دانشگاهی با میزان تمایل به مهاجرت رابطۀ معنا‌داری مشاهده نشد. پسران بطور معنا‌داری تمایل بیشتر و دانشجویان مقطع کارشناسی در مقایسه با مقطع کارشناسی ارشد و دکترا، تمایل کمتری به مهاجرت دارند. تفاوت معناداری بین هیچ یک از طبقات اقتصادی-اجتماعی دانشجویان و میزان تمایل به مهاجرت وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Educational, Social and Cultural factors on tendency to immigration among university students in Tehran University: A case of engineering faculty

نویسندگان [English]

  • Rezvan Hakimzadeh 1
  • Ebrahim Talae 2
  • Mandana Javanak 1

1 Faculty of psychology and human science

2 Modares UNniversity

چکیده [English]

This study was conducted by the aim of examining educational, social and cultural factors effecting on students immigration in engineering faculty of Tehran University. Statistical population consisted of all students studying in the engineering faculty of Tehran University .Sample of the study was 415, chosen by simple random method and data was collected using questionnaire instrument. Nille (2010) questionnaire for educational satisfaction, Pascarella and Terenzini (1980), for academic and social integration and three subscales of Melvin seeman (1983) for cultural and social alienation scale was used. Results showed that the independent variables of cultural and social alienation and age have significant positive correlation and the variable of educational satisfaction has significant negative correlation with the variable of tendency to immigration, while there was no significant relation between the variable of social and cultural integration and tendency to migration. Men significantly tended more than women, and graduate students in comparison with post graduate students significantly tended less to immigrate. There was no significant difference between any of socio-economical classes and tendency to migration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tendency to Immigration
  • Educational Satisfaction
  • Cultural and Social Alienation
  • Social and Academic Integration