نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه رازی

10.22034/irphe.2014.707028

چکیده

چکیده
عدم رعایت اصول اخلاق تحصیلی (تقلب) در بین دانشجویان موضوعی مهم در آموزش عالی است. این مساله کم و بیش در بین جامعه دانشجویی رایج بوده که به نظر می‌رسد تحلیل این مساله اجتناب ناپذیر باشد. هدف کلی این مطالعه تحلیل رفتار تقلب در بین دانشجویان کارشناسی ارشد بود. در این مطالعه از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری، دانشجویان ارشد دانشکده کشاورزیِ دانشگاه رازی بودند (265=N). داده‌ها با استفاده از پرسشنامه از 107 دانشجو به طریق روش نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری گردید. به منظور تجزیه و تحلیل بخشی از داده‌ها از روش مقیاس‌بندی چندبُعدی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که دانشجویان، رفتارهای تقلب را در دو بُعد نمایش دادند. بُعد اول تحت عنوان "نوع رفتارهای تقلب" و بُعد دوم تحت عنوان "جدّیت رفتار تقلب" تفسیر شد. یافته‌ها حاکی از آن است که بروز بعضی از رفتارهای تقلب تحت تاثیر رقابت قرار می‌گیرد. از دیدگاه دانشجویان اکثر رفتارهای تقلب در دانشکده رواج و عمومیت دارند و هم‌چنین این رفتارها به عنوان تخلفات جدّی محسوب می‌شوند. دستاوردهای این مطالعه می‌تواند به مسوولان آموزش عالی یاری برساند که از دیدگاه دانشجویان نسبت به رفتارهای تقلب آگاهی پیدا کنند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of students’ cheating Behaviors: Application of Multidimensional Scaling(Study of Faculty of Agriculture, Razi University)

نویسندگان [English]

  • lida sharafi
  • Amirhossein Alibaygi

Razi university

چکیده [English]

Abstract
Academic ethics violation (cheating) among students is a major issue in higher education. This issue is more or less common and study of it inevitable. The main purpose of this survey research was to analyze the cheating behaviors using multidimensional scaling approach. The statistical population was post graduate students of faculty of agriculture, Razi University (N= 265). A sample of 107 students was selected using stratified sampling technique. Based on Results, students represent cheating behaviors along two dimensions. The first dimension was interpreted as "type of cheating behavior" and the second as "seriousness of cheating behavior". Results revealed that Competition among students is a main reason for academic cheating behaviors. Students believed that the majority of cheating behaviors are common and serious in university context. The results could have implications for higher education administrators to understand students’ perceptions toward cheating behaviors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Cheating behavior
  • student
  • multidimensional scaling
  • learning quality