بررسی عوامل موثر بر میزان تخصیص منابع مالی درون دانشگاه های دولتی ایران با استفاده از داده های تابلویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه شهید چمران اهواز

10.22034/irphe.2014.707027

چکیده

هدف این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل و متغیرهایی است که بیشترین سهم و تاثیر را در میزان تخصیص منابع مالی به دانشکده ها از سوی دانشگاه (تخصیص درون دانشگاهی) دارند؟ به عبارتی در این مقاله به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که دانشگاه ها در سال های کمبود منابع مالی چه نوع عواملی (منطقی یا سیاسی) را در تخصیص منابع مالی به دانشکده های خود دخالت می دهند؟ پاسخ به این سوال منجر به تعیین الگوی تخصیص منابع درون دانشگاهی خواهد شد.بدین منظور، مدل رگرسیونی تابلویی (پانلی) با اثرات ثابت بر اساس داده های طولی – مقطعی برای 76 مورد شامل اطلاعات 15 دانشکده و 4 پژوهشکده، برای دوره زمانی چهار ساله تدارک دیده شد. متغیر وابسته در این تحقیق میزان کل تخصیص سالانه در دانشکده بود. یافته های تحقیق نشان داد که متغیر تعداد اعضای هیات علمی بزرگترین ضریب مثبت در تابع تخصیص منابع مالی به دانشکده ها را دارد. همچنین متغیر نسبت ساعات تدریس به اعضای هیات علمی دانشکده (بازده آموزشی) و میزان مبالغ طرح ها و قراردادهای پژوهشی دانشکده با محیط بیرون (قدرت علمی) هر دو تاثیر مثبتی بر میزان تخصیص به دانشکده داشتند. متغیر تعداد دانشجویان معنی دار نشد و نشان داد که درون دانشگاه، تخصیص منابع مالی به صورت سرانه انجام نمی گیرد. نسبت مقالات به هیات علمی(بازدهی پژوهشی) نیز معنی دار نشد.از طرفی درصد دانشجویان زن (متغیر جنسیت) همبستگی منفی معنی داری را با میزان تخصیص نشان داد که در تحلیل های بعدی این یافته بر اساس نوع دانشکده تحلیل و تفسیر شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The survey of effective factors on financial resource allocation within public Iranian universities: panel data approach

نویسنده [English]

  • Ahmad Saidee

Shahid Chamran

چکیده [English]

The purpose of this study is to survey and identify the factors that influence the amount of financial allocation to departments of public universities. In other way, in this paper we answered to the question that “in governmental funds Scarcity years, what kind of factors (rational or political) were effects the resource allocation within public Iranian universities?” For this aim, we conducted the multiple regression analysis with panel data (fixed effect) so that, 15 departments and 4 research centers were surveyed during 4-year time period. Dependent variable in this study was “the total amount of financial allocation to department in one year”, and 17 independent variable was included in regression model. The finding showed that, the greatest factor that can determine variance of dependent variable, is “number of department faculty “, that have big significant positive regression coefficient on departmental financing allocation. Also we found that the “educational productivity” and “academic power” both have positive significant effects on resource allocation within public universities. On other hand, “the number of student in department” has no significant coefficient and showed that the budgeting within Iranian public universities is not “per-student” allocation. Also effect of “research productivity” wasn’t significant. Sex variable (female student percent) has negative significant effect. But in later analysis we found that this finding was spurious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource allocation
  • panel data
  • public university