ساخت، اعتبار یابی و روایی یابی ابزار سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2014.707026

چکیده

کیفیت خدمات دانشگاهی ارائه شده به دانشجویان یکی از دغدغه های مهم آموزش عالی است. در حال حاضر تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مؤلفه ها برای مفهوم کیفیت خدمات با ابهام نظری و روشی رو به روست. ریشه بسیاری از این ابهام ها و پیچیدگی ها به عدم وجود ابزار مناسب اندازه گیری مربوط می شود. تهیه ابزار اندازه گیری معتبر و روا گامی ضروری و حیاتی در حوزه کیفیت خدمات است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتبار یابی و روایی یابی ابزار سنجش کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشجویان است. برای این هدف 290 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران به تصادف انتخاب شدند. نمونه به طور تصادفی به دو قسمت مساوی 145 نفری تقسیم شد. تحلیل های اولیه و اکتشافی در نمونه اول و تحلیل های روایی یابی و تأییدی در نمونه دوم انجام شد. در این پژوهش از همگونی درونی، اعتبار گویه و شاخص اعتبار ترکیبی به منظور اعتبار یابی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، روایی همگرا و تشخیصی برای عامل ها نیز به منظور روایی یابی بررسی شدند. پس از انجام تحلیل های مذکور ابزار معتبر و روایی با 45 سؤال به دست آمد که شش عامل زیربنایی دارد: خدمات الکترونیک، تعاملات، فضای فیزیکی، خدمات آموزشی، کتابخانه و خدمات رفاهی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Development and validation of an instrument to assess student perceived of service quality in higher education

نویسندگان [English]

  • Abbas Bazargan
  • majid Yousefi Afrashteh

university of tehran

چکیده [English]

کیفیت خدمات دانشگاهی ارائه شده به دانشØ‌ویان یکی از دغدغه های مهم آموزش عالی است. در حال حاضر تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مؤلفه ها برای مفهوم کیفیت خدمات با ابهام نظری و روشی رو به روست. ریشه بسیاری از این ابهام ها و پیچیدگی ها به عدم وØ‌ود ابزار مناسب اندازه گیری مربوط می شود. تهیه ابزار اندازه گیری معتبر و روا گامی ضروری و حیاتی در حوزه کیفیت خدمات است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتبار یابی و روایی یابی ابزار سنØ‌Ø´ کیفیت خدمات دانشگاهی به دانشØ‌ویان است. برای این هدف 290 نفر از دانشØ‌ویان دانشگاه تهران به تصادف انتخاب شدند. نمونه به طور تصادفی به دو قسمت مساوی 145 نفری تقسیم شد. تحلیل های اولیه و اکتشافی در نمونه اول و تحلیل های روایی یابی و تأییدی در نمونه دوم انØ‌ام شد. در این پژوهش از همگونی درونی، اعتبار گویه و شاخص اعتبار ترکیبی به منظور اعتبار یابی استفاده شد. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، روایی همگرا و تشخیصی برای عامل ها نیز به منظور روایی یابی بررسی شدند. پس از انØ‌ام تحلیل های مذکور ابزار معتبر و روایی با 45 سؤال به دست آمد که شش عامل زیربنایی دارد: خدمات الکترونیک، تعاملات، فضای فیزیکی، خدمات آموزشی، کتابخانه و خدمات رفاهی.

کلیدواژه‌ها [English]

  • service quality
  • Higher education
  • Development and validation of instrument