نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه کاشان

10.22034/irphe.2014.707024

چکیده

تلاشهای نظری و پژوهشی صاحبنظران متعدد موجب گسترش فزاینده ای در تحلیل و تبیین عوامل مرتبط با عملکرد تحصیلی شده است. از آنجا که عملکرد تحصیلی دانشجویان به عنوان معیار مهم کیفیت نظام آموزش عالی در نظر گرفته می شود، مطالعه ی عوامل مرتبط با آن اهمیت ویژه ای می یابد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی ویژگیهای شخصیتی، حمایت اجتماعی و رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی انجام شده است. نمونه ی پژوهش شامل 250 دانشجوی دختر و پسر می باشد که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ی پنج عاملی شخصیت نئو(NEO-FFI)، مقیاس حمایت اجتماعی شربورن و استوارت(1991، MOS) و مقیاس رضایت زندگی داینر و همکاران(1985 SWLS,) استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام و آزمون تفاوت میانگینها محاسبه شد. نتایج نشان داد که از میان پنج رگه ی شخصیتی تنها بین دو صفت روان رنجورخویی و وجدانی بودن با عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج بیانگر این است که بین حمایت اجتماعی با عملکرد تحصیلی ارتباط معنادار وجود ندارد. در حالیکه بین رضایت از زندگی با عملکرد تحصیلی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. در مجموع یافته ها مؤید آن است که عملکرد تحصیلی نه تنها با ویژگیها و صفات پایدار فردی دانشجویان رابطه دارد بلکه با رضایتمندی آنان از موقعیتهای زندگی نیز مرتبط است. بنابراین توجه به مسائل فردی، محیطی و انتظارات دانشجویان و سرمایه گذاری روی استعداد ها و تواناییهای بالقوه ی آنان می تواند در ارتقای سطح عملکرد تحصیلی آنان موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship among Five Personality Factors, social support and life satisfaction with academic performance in students of university

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Tamannaeifar
  • Azam Mansourinik

Kashan university

چکیده [English]

Researchers attempts lead to increase analysis the factors related to academic performance . Academic performance is considered as one important criteria of educational quality. The aim of the present study was to investigate relationship among Five Personality Factors, social support and life satisfaction with academic performance. 250 subjects were selected by categorical sampling. Data were gathered using NEO - Five Factor Inventory (NEO-FFI) , Life Satisfaction Scale (SWLS) , Social Support Scale (MOS).Data were analysed by correlation coefficient and regression analysis and t-test. Results indicated significant relationship between neuroticism and Conscientiousness with academic performance. Also the results revealed significant relationship between life satisfaction with academic performance. Also the results revealed significant difference in academic performance of male and female students of university. In general, findings demonstrate that academic performance is not only related to personal characteristics of students but also with their satisfaction with life situations. Hence, it is important to consider individual, environmental problems and expectations of students in order to actualize their aptitude and capabilities and achieve academic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personality Traits
  • Social Support
  • Life Satisfaction
  • Academic Performance