تاثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه وپنج مرحله ای بایبی در آموزش مبتنی برشبکه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

10.22034/irphe.2014.707022

چکیده

نحوه طراحی آموزشی در آموزش مبتنی بر شبکه تاثیر بسیار مهمی بر روی متغیرهای آموزشی ازجمله انگیزش پیشرفت تحصیلی دارد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر الگوهای طراحی آموزشی گانیه و پنج مرحله ای بایبی در آموزش مبتنی برشبکه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان است. برای تجزیه تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (میانگین،انحراف معیار) و آمار استنباطی به منظور آزمون فرضیه‌ تحقیق و به عبارتی تعمیم نتایج بدست آمده از نمونه به جامعه آماری تحقیق، از تحلیل کوواریانس استفاده شد. بر اساس یک سوال پژوهشی، متغیرانگیزه پیشرفت با ابزار پژوهش اندازه گیری شد.ابزار پژوهش شامل آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی زهرا کرمی (1386)بود. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 89-88 بودند که از میان آنها 32 دانشجو با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند، و پس از اجرای پیش آزمون انگیزش پیشرفت تحصیلی بر روی هر 32 نفر، به دوگروه تقسیم شدند، یکی از گروهها تحت آموزش توسط طراحی رویکرد طراحی آموزشی معلم محور (گانیه) در آموزش مبتنی بر وب و گروه دیگر تحت آموزش توسط رویکرد طراحی آموزشی یادگیرنده محور(پنج مرحله ای بایبی) در آموزش مبتنی بر وب درآمدند. سپس دوباره آزمون پیشرفت تحصیلی بر روی هر دوگروه اعمال شد. بر اساس سوال تحقیق نتیجه زیر بدست آمده: بین انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی بایبی آموزش دیده اند و دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی گانیه آموزش دیده اند تفاوت معناداری وجود دارد. و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویانی که با الگوی طراحی آموزشی پنج مرحله ای بایبی آموزش دیده اند نسبت به دانشجویانی که با الگوی گانیه آموزش دیده اند بیشتر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The influence of Gagne and five leveled Bybee Instructional design models in Web-based Instruction on the achievement motivation of students

نویسنده [English]

  • maede maleki

چکیده [English]

The purpose of this research is to examine the influence of Gagne and five leveled Bybee Instructional design models on achievement motivation of students in Web-based Instruction. For analyzing the data, criterions of descriptive statistics (mean, standard deviation, variance,) and inferential statistics for testing research hypotheses and generalization of obtained results from sample to the research population from one way ANOVA, repeating measure test, Bonferroni test was used. According to one research questions, discussed variables were measured with research tools. Research tools include achievement motivation test, that was made by Zahra kami(1386). Population was all BCS students of Instructional Technology from Allame University in 88-89 and 32 students were chosen by available sampling. After pretest, these 32 students were randomly divided into two groups . Gagne Instructional design model on one group and Bybee Instructional design model on another group was performed and then post-test was given to both groups. According to the research questions, the gained information showed that There was a significant difference between the achievement motivation of students that were instructed by Bybee Instructional design model and those of Gagne Instructional design model and the achievement motivation of students taught by Bybee Instructional design model was more than students trained by Gagne Instructional design model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic learning
  • Instructional design
  • achievement motivation