نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2014.707021

چکیده

هدف کلی این تحقیق رتبه بندی نقش برنامه درسی در شکل گیری مهارت های مرتبط با قابلیت اشتغال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران می باشد که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که در مجموع شامل 1491 نفر می باشد. از بین آن‌ها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 310 نفر(با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با قسمت های مختلف برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید. جهت بررسی پایایی نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 81/0 نشان داد پایایی مناسبی برای ابزار وجود دارد. نتایج نشان داد که در شکل گیری قابلیت اشتغال اهمیت کسب مهارت توسعه کسب و کار بیش تر از دو مهارت توسعه فردی و مهارت آکادمیک می باشد. لذا توجه بر محتوای برنامه درسی به گونه ایی که سبب ایجاد مهارت‌های توسعه کسب و کار بیشتر شود، از اهم اولویت های ایجاد کیفیت در آموزش عالی کشاورزی کشور می تواند باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Curriculum Role in Employability Formation (case study: Tehran University Agriscience post graduate students)

نویسنده [English]

  • shahla aghapour

UT

چکیده [English]

The general objective of this research was The Personal Development skills and Curriculum, Employability Formation Antecedent which was implemented based on the survey methodology. The statistical society in question was Tehran University Agriscience postgraduate Students that were in total 1491 cases. The specimen volume was determined as 310 persons through Morgan table and among them randomly and through use of proportional allocation sampling methodology was used to choose the specimen. Questionnaires that were compiled and distributed to gather data and the pertinent information, was employed to measure constructs. Having acquired the views of the virtuosos and the cognoscenti of the agricultural extension and education, the face validity of the questionnaire was analyzed and the indispensable amendments were carried out. The validity coefficient of the questionnaire was based on the Kronbach methodology and calculated above 0.81 for total segments. The results shown that, in employability formation, business skills has a central role comparatively to other skills. Therefore through focus on business skills in curriculum, higher education system quality will be enhanced.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employability
  • Tehran University Agriscience
  • curriculum
  • Confirmatory Factor analysis (CFA)