تحلیل مولفه‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های شمال غرب کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2014.707020

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تحلیل مولفه‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه-های شمال غرب کشور انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی محسوب می‌شود. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی اعضای هیات علمی دانشکده‌های کشاورزی دانشگاه‌های شمال غرب کشور شامل دانشگاه تبریز، اردبیل، ارومیه و زنجان بودند (268N=) که با توجه به جدول مورگان- کرجسی، 155 نفر از آنان به عنوان نمونه آماری از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش‌آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس میزان اهمیت مولفه‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی 91/0 بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که مولفه‌های پیاده‌سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده‌های کشاورزی از دیدگاه اعضای هیات علمی مورد مطالعه در پنج عامل مشتری مداری، ساختاری- ارتباطی، مدیریتی، توسعه حرفه‌ای- مشارکتی و تیم محوری قرار می‌گیرند که در مجموع در حدود 55/67 درصد واریانس را تبیین می‌نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analyzing the Components of Implementing the Total Quality Management (TQM) in Agricultural Faculties in the Universities of North West of Iran

نویسندگان [English]

  • Rohollah Rezaei 1
  • Gholamreza Mojarradi 1
  • ehsan gholifar 2
  • Leila Safa 2

1 University of Zanjan

2 university of Tehran

چکیده [English]

The main objective of this research was to analyze of barriers of implementing the Total Quality Management (TQM) in agricultural faculties in the universities of North West of Iran. Methodologically, this research was a analytical- explanatory research. The statistical population of the study consisted of all faculty members in agricultural faculties in the universities of North West of Iran including universities of Tabriz, Ardabil, Orumieh and Zanjan (N= 268). According to Morgan and Krejcie table, 155 persons of them were selected by stratified random sampling method. A questionnaire was used to collect the data. The validity of the questionnaire was established by a panel of experts in the University of Zanjan. A pilot study was conducted to establish reliability of the instrument. Cronbach alpha's coefficient for the scale of importance of barriers of implementing the Total Quality Management in agricultural faculties was equal to 0.91. The results of factor analysis revealed that five factors named as Being customer-oriented, Structural- Communicational, Managerial, Professional development- Participatory and Being team-oriented explained 67.55% of total variances of components of implementing TQM in agricultural faculties in the universities of North West of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural Faculty
  • Implementing
  • Faculty Members
  • Components of Total Quality Management (TQM)