بررسی رابطه ادراک دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز از سیاست‌ها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه با میزان تخلفات تحصیلی آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شیراز

10.22034/irphe.2013.707018

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه سیاست‌ها و اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه با میزان تخلفات تحصیلی دانشجویان بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز بود که در نهایت با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای مرحله‌ای تعداد 319 دانشجو به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. ابزار گردآوری داد‌‌‌‌‌‌ه‌های این پژوهش اقتباسی بود از مقیاس درستکاری تحصیلی ( انجمن درستکاری تحصیلی 2008) که روایی آن از طریق تحلیل گویه و و پایایی، از طریق آلفای کرونباخ، محاسبه شده و مورد تایید قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از روشهای آماری توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و z فیشر استفاده گردید. نتایج بدست آمده بیانگر رابطه منفی معنی‌دار میان ادراک دانشجویان از سیاست‌های درستکاری تحصیلی با تخلفات تحصیلی و همچنین اقدامات درستکاری تحصیلی دانشگاه با میزان تخلفات تحصیلی می‌باشد. نتایج این تحقیق تفاوت معنا داری را بر اساس جنسیت میان متغیرهای پژوهش نشان نداد. ولی بر اساس گروه علمی تفاوت معنی‌داری میان دانشجویان علوم انسانی و فنی مهندسی در خصوص ادراک از سیاست‌هاتی درستکاری تحصیلی و میزان تخلفات تحصیلی مشخص شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey on the Relationship between Gradduate Students’ Perception of Academic Integrity Policies and Practices and Academic Dishonesty

نویسندگان [English]

  • maryam maleki
  • parviz saketi

shiraz university

چکیده [English]

The purpose of this study was to examine the relationship between graduate students' perception of academic integrity policies and practices with academic misconducts. To conduct the study a step wise clustered sample of 319 college students were selected from Shiraz Univercity graduate students population. The academic integrity scale instrument (Academic Integrity Institution, 2008) was adapted and verified before application. The collected data was analyzed via descriptive statistics and Pearson Correlation Coefficient and Fisher's Z test. The following results were concluded: 1- A negative and meaningful relationship between graduate students' perceptions of academic integrity policies and practices with students' academic misconducts were observed. 2- No meaningful difference was observed based on sex and academic integrity policies and practices. 3- A meaningful difference was observed between academic integrity policies and academic misconducts between social science and engineering students based on their field of study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Integrity
  • Integrity Policies
  • Integrity Practices
  • Academic Misconduct