ارائه الگویی ساختاری برای رابطه خودکارآمدی ، شایستگیها و تعهد سازمانی اعضای هیئت علمی با کیفیت تدریس آنان در دانشگاه آزاد اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی

10.22034/irphe.2012.707013

چکیده

هدف عمده این پژوهش ،مطالعه رابطه بین خودکارآمدی ، شایستگیها و تعهد سازمانی استادان دانشگاه آزاد اسلامی با کیفیت تدریس آنان بود. جامعه آماری پژوهش شامل 2181 نفر اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی منطقه یک بودند که از بین آنها با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای طبقه ای تعداد 436 نفر به عنوان اعضای نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته سنجش کیفیت تدریس با 27 عبارت در مقیاس لیکرت و آلفای کرونباخ 861/0 ، پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مه یر ، و پرسشنامه خودکارآمدی معلمان شوارتزر و همکاران و پرسشنامه محقق ساخته سنجش شایستگیهای استادان با 13 عبارت و ضریب آلفای کرونباخ 866/0 بود. در این پژوهش برای مشخص کردن سهم عوامل خودکارآمدی ، شایستگیها و تعهد سازمانی استادان بر کیفیت تدریس از مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد. نتایج نشان دادند که خودکارآمدی با ضریب 28/0 و تعهد سازمانی با ضریب 23/0 و شایستگیهای استادان با ضریب 32/0 بصورت مستقیم مثبت و معناداری باکیفیت تدریس رابطه دارند. همچنین ارتباط متقابل مثبت و معناداری بین تعهد سازمانی و خودکارآمدی آنان با ضریب 17/0 ، خودکارآمدی و شایستگیها 36/0 ؛ و تعهد سازمانی و شایستگیها 15/0 بود .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Developing a structural model for relationship among self-efficacy ,Competencies and Organizational commitment with teaching quality of faculty members in Islamic Azad University

نویسندگان [English]

  • Nima Shahidi
  • Parivash Jaafari
  • Nadergholi Ghourchian
  • Javad Behboodian

Islamic Azad University

چکیده [English]

The main purpose of this research was to study the relationship among self-efficacy ,Competencies and Organizational commitment with teaching quality of faculty members in Islamic Azad University. The population of this research was 2181 faculty members and random stratified cluster sampling used to choose 436 faculty members as sample according to Morgan table. A researcher-made questionnaire for assessing teaching quality with 27 statements ( chronbach alpha= 0.861), Allen and Meyer questionnaire for assessing organizational commitment , a researcher made questionnaire with 13 statements for assessing competencies (chronbach alpha = 0.866)and Schwartzer et al. questionnaire for assessing self- efficacy of faculty members were used to conduct this research. Multiple regression and Structural equation modeling were used to specify the portion of factors in teaching quality. results showed that self-efficacy with 0.28, Competencies with 0.32 and organizational commitment with 0.23 had a positive , direct and significant relationship with teaching quality. also self-efficacy and organizational commitment had a significant relationship with 0.17 and the relationship between self-efficacy and competencies was 0.36 , and the relationship between organizational commitment and competencies was 0.15.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-efficacy
  • Organizational commitment
  • competencies
  • Quality
  • Teaching
  • Faculty members