تعیین روابط چندگانه میان اعتماد، خودکارآمدی عضو هیأت علمی‌و خودکارآمدی جمعی در دانشگاههای منتخب دولتی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهن

10.22034/irphe.2012.707009

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی روابط چندگانه میان متغیرهای اعتماد،خودکارآمدی عضو هیأت علمی‌و خودکارآمدی جمعی دانشکده ها در دانشگاههای منتخب دولتی شهر اصفهان بود. فرضیات پژوهش بر مبنای مطالعه روابط مؤلفه های اعتماد ، مؤلفه های خودکارآمدی عضو هیأت علمی‌‌و خودکارآمدی جمعی تدوین و مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی‌دانشگاههای منتخب دولتی شهر اصفهان، جمعاً به تعداد 1541 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم نفر محاسبه گردید و تعداد 261 نفر در این پژوهش شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات سه ابزار شامل پرسشنامه استاندارد اعتماد اعضای هیأت علمی‌و پرسشنامه های محقق ساخته خودکارآمدی عضو هیأت علمی‌و خودکارآمدی جمعی مورد استفاده قرار گرفت . پایایی هر سه مقیاس با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 81/0 ، 83/0 و 89/0 محاسبه گردید. داده ها با استفاده از روش های آمار استنباطی رگرسیون و مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد به طور کلی اعتماد و خودکارآمدی عضو هیأت علمی‌بر خودکارآمدی جمعی تأثیر دارند و میان مؤلفه های اعتماد وخودکارآمدی عضو هیأت علمی ، اعتماد و خودکارآمدی جمعی و خودکارآمدی عضو هیأت علمی‌با خودکارآمدی جمعی روابط مثبت و معنادار وجود دارد، براساس مدل معادله ساختاری میزان تأثیر مؤلفه های اعتماد برخودکارآمدی جمعی 71/0=Gamma و تأثیر مؤلفه های خودکارآمدی عضو هیأت علمی‌بر خودکارآمدی جمعی 11/0=Gamma بوده و شاخص های برازش نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Determination of Multi Relationships among the Faculty Trust, Faculty Member Efficacy and Collective Efficacy at Selected Public Universities of Isfahan

نویسندگان [English]

  • hamidreza shavaran
  • Saeed Rajaeepour
  • Iraj Kazemi
  • Bibi Eshrat Zamani

university of isfahan

چکیده [English]

Determination of Multi Relationships among the Faculty Trust, Faculty Member Efficacy and Collective Efficacy at Selected Public Universities of IsfahanAbstract

The purpose of this study was to examine the multi relationships among faculty trust, faculty member efficacy and collective efficacy of faculty members at selected public universities of Isfahan. Research hypothesis formulated based on study of relations among faculty trust components (trust to dean, trust to colleagues and trust to students), faculty member efficacy components (teaching competencies, research competencies, social competencies and personal competencies), and collective efficacy .The research method was descriptive- correlational type and the statistical population were consist 1541 faculty members of selected public universities of Isfahan in 1389-90 academic year. Statistical sample were chosen by stratified random sampling and 261 faculty members completed the questionnaire. The information gathering tools were higher education faculty trust inventory, higher education faculty member efficacy inventory and collective faculty member efficacy inventory with 0.81, 0.83 and 0.89 Cranach’s alpha coefficient respectively. The data were analyzed by using inferential statistics (Multivariate Correlation, Regression and Statistical Equation Modeling).The finding revealed that generally faculty trust and faculty member efficacy have affected the collective efficacy, and , there is a positive and significant correlation between faculty trust and faculty member efficacy components . Also there is a positive and significant correlation between faculty trust and collective efficacy and faculty member efficacy and collective efficacy. Based on Structural Equation Model, the research model confirmed that faculty trust and faculty member efficacy have affected the collective efficacy (Gamma= 0.71 & Gamma=0.11, respectively).The fit indicators presented that the research model was fitting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trust
  • Faculty Member Efficacy
  • Collective Efficacy
  • University
  • Structural Equation Model