نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

10.22034/irphe.2012.707008

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی جهت‌گیری دینی و میزان پرسشگری دانشجویان دانشگاه امیرکبیر صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، پژوهشی کاربردی بوده و برمبنای نحوه گردآوری داده‌ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویانی است که در دانشکده‌های مختلف دانشگاه امیر کبیر در سال تحصیلی 1388-1389 مشغول به تحصیل بوده‌اند که از این تعداد430 نفر با تکمیل پرسشنامه‌های جهت‌گیری دینی، مقیاس پرسشگری چند بعدی ، مقیاس جهت‌گیری دینی آلپورت و مقیاس عمل به باورهای دینی (معبد) در پژوهش شرکت کردند. بعد دیگر پژوهش بررسی میزان عمل به باورهای دینی در میان دانشجویان بود که این مولفه نیز در بین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بالاتر از متوسط بود. یافته ها نشان داد میزان جهت‌گیری دینی درونی و پرسشگری دانشجویان بالاتر از حد متوسط است . برای بررسی دقیق‌تر، خرده مقیاسها یا مولفه های جهت‌گیری پرسشگری نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. مقایسه جهت‌گیری دینی درونی با میزان عمل به باورهای دینی و جهت‌گیری پرسشگری نشان می‌دهد بین میزان جهت‌گیری دینی درونی و عمل به باور‌‌های دینی تفاوت معنادار وجود ندارد اما تفاوت این دو مقیاس با جهت گیری دینی پرسشگری معنادار است و جهت‌گیری پرسشگری به طور معناداری پایین تر از جهت‌گیری درونی و میزان عمل به باورهای دینی است. در بخش بعدی پژوهش تفاوت دختران و پسران، تفاوت انواع جهت‌گیری دینی و میزان عمل به باورهای مذهبی بر اساس مقطع تحصیلی نیز مورد بررسی قرار گرفت که تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Religious Orientation and Questioning Orientation of Amir Kabir University Students

نویسندگان [English]

  • zhaleh kiani
  • fatemeh forozesh yekta
  • leila azizi

چکیده [English]

The survey at hand aims at studying the religious orientation and scale of questioning of the students of Amir Kabir University. This research is based on objective is a practical one, and based on the way the data were compiled would be a measurement one. The statistical society encompasses all the students who were present in all the faculties of Amir Kabir University in the educational year of 1388-1389 (2009-2010), out of who 430 people filled Religious Orientation forms, Measurement of Multi-dimensional Questioning, Measurement of Alport Religious Orientation and Measurement of Practicing Religious Beliefs and thus participated in this survey. The other facet of the research was the scale of practicing religious beliefs among students an index which was again higher than medium among the students of Amir Kabir University. The findings showed that level of internal Religious Orientation and Questioning Orientation were higher than medium level. In order to acquire a more precise study, micro-indexes or the indicators of questioning orientation were evaluated as well. A comparison between internal Religious Orientation and the level of Practicing Religious Beliefs and Questioning Orientation showed there did not exist a meaningful difference between the internal Religious Orientation and the level of Practicing Religious Beliefs but there did exist a meaningful difference between these two indicators and Religious Orientation Questioning, in way that the latter is considerably lower that the former ones. In the next episode of the survey the differences of boys and girls, the differences of various orientations and the level of practicing religious beliefs based on the educational levels were also studied in which no particular difference was observed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Religious Orientation
  • Questioning Orientation
  • student
  • Amirkabir university