شکاف پاسخگویی دانشگاه های دولتی به ذینفعان بیرونی ازدیدگاه جامعه علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشگاه تهران

3 دانشگاه تربیت معلم

10.22034/irphe.2012.706985

چکیده

چکیده
پاسخگویی دانشگاه به معنی تعهد و مسئولیت پذیری آن جهت تامین خواسته ها ومنافع مشروع ذی نفعان وگزارش دهی به آنان در باره نتایج ودستاورد های دانشگاه است. پاسخگویی مناسب می تواند اعتماد ،مشروعیت، مشارکت و حمایت ذینفعان دانشگاه را به همراه داشته باشد و در موفقییت و تعالی دانشگاه نقش کلیدی دارد. این مقاله که از رساله دکتری در رشته مدیریت آموزش عالی استخراج شده است، به بررسی شکاف پاسخگویی دانشگاه های دولتی از دیدگاه جامعه علمی می پردازد.
دراین مطالعه اکتشافی - توصیفی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و در قالب طیف لیکرت، شکاف پاسخگویی درک شده توسط جامعه علمی، تحلیل گردیده است. نمونه آماری شامل320 نفر از اعضای هیات علمی ، پژوهشگران و دانشجویان دکتری از سه دانشگاه تهران ، شهید بهشتی و صنعتی شریف بودند که به شکل تصادفی – خوشه ای انتخاب گردیدند. داده ها با استفاده از روش های آماری در نرم افزارspss مورد پردازش قرار گرفت. تحلیل داده ها نشان داد که میزان پاسخگویی دانشگاه های دولتی به ذینفعان بیرونی ضعیف ارزیابی شده و به لحاظ آماری شکاف معنی داری در این زمینه وجود دارد. بیشترین میزان این شکاف در ارتباط با پاسخگویی دانشگاه به ذینفعان بازار کار، جامعه علمی و جامعه مدنی می باشد. در حالیکه پاسخگویی به دولت فراتر از حد انتظار ارزیابی شده است. همچنین نحوه ایجاد ارتباط وتعامل دانشگاه های دولتی باذینفعان بیرونی و اطلاع رسانی وگزارش دهی به آنان در حد ضعیف به دست آمد. در نتیجه دانشگاه ها باید از یک سو تلاش های موثری را برای پر کردن شکاف پاسخگویی به ویژه پاسخگویی به بازارکار و جامعه علمی به عمل آورند و از سوی دیگر دولت تلاش نماید با اتخاذ سیاست ها تدابیر عملی موثری از سطح کنترل های دولتی و وابستگی بیش از حد دانشگاه ها به دولت بکاهد و در نتیجه شرایط را برای پر کردن شکاف پاسخگویی دانشگاه به دیگر ذینفعان بیرونی ، فرام سازد.
کلید واژه ها: دانشگاه – پاسخگویی- ذینفعان- جامعه علمی – آموزش عالی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Academic Society's Perceptions of Accountability Gap within Public Universities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hasan Pardakhtchi 1
  • Abbas Bazargan 2
  • Hamid Reza Arasteh 3
  • Goshtasb Mozafari 1

1 Shahid Beheshti University

2 Tehran University

3 Tarbiat Moallem University

چکیده [English]

Abstract
University Accountability is its commitment and responsiveness for meeting the legal and Reasonable requests and interests of the external stakeholders and reporting them the results and achievements and outcomes of the university. Proper accountability can result in confidence, legitimacy, participation and support of stakeholders and play a key role in the excellence of the university. Accordingly this paper reports the accountability gap within public universities from academic society’s point of view.
This survey is conducted through a researcher-made questionnaire, Likert Scale, and the gathered data on academic society perceptions analyzed using. The sample includes 320 faculty members, university researchers and postgraduate students from 3 big public universities in Iran, including Tehran University, Shahid Beheshti University and Sharif Industrial University.
The responses indicated that there is a meaningful gap in accountability of the public universities to their external satakeholders.The widest part of this gap is seen in accountability of universities to the labor market, academic society and civil society respectively. However, the accountability to the government is assessed beyond the expectation. Also, the communication and interaction of the universities with external stakeholders and reporting the university performance to them perceived at a weak level. Consequently, Iranian public universities should make effective efforts to bridge accountability gap, especially accountability to labor market. On the other hand the government should assign more institutional independent to the public universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • University - Accountability
  • Stakeholders - Academic Society - Higher Education