توجه به مهارت های توسعه فردی در برنامه درسی ، به عنوان پیش نیاز شکل گیری قابلیت اشتغال در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2012.706980

چکیده

هدف کلی این تحقیق بررسی مولفه های موثر در شکل گیری مهارت های توسعه فردی در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های کشاورزی دانشگاه تهران می باشد که به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است که در مجموع شامل 1491 نفر می باشد. از بین آن‌ها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 310 نفر(با استفاده از جدول مورگان) انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای با قسمت های مختلف برای اندازه گیری سازه های مورد مطالعه بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر جمعی از اساتید رشته ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران تایید گردید. جهت تعیین پایایی نیز از مقدار آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار 81/0 نشان داد پایایی مناسبی برای ابزار وجود دارد. روش آماری مورد استفاده رگرسیون چندگانه خطی بوده و نرم افزار مورد استفاده SPSS نسخه 18 بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که مهارت های توسعه فردی نقش قابل توجهی را در شکل گیری قابلیت اشتغال دارا هستند که در این ارتباط وجود نگرش های مناسب حرفه ای در ارتباط با کشاورزی مهمترین نقش را در شکل گیری قابلیت اشتغال از خود نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Attention to Personal Development skills in Curriculum, Employability Formation Antecedent among Tehran University Agriscience post graduate students

نویسنده [English]

  • Amir Alambeigi

TEHRAN uNIVERSITY

چکیده [English]

The general objective of this research was The Personal Development skills and Curriculum, Employability Formation Antecedent which was implemented based on the survey methodology. The statistical society in question was Tehran University Agriscience postgraduate Students that were in total 1491 cases. The specimen volume was determined as 310 persons through Morgan table and among them randomly and through use of proportional allocation sampling methodology was used to choose the specimen. Questionnaires that were compiled and distributed to gather data and the pertinent information, was employed to measure constructs. Having acquired the views of the virtuosos and the cognoscenti of the agricultural extension and education, the face validity of the questionnaire was analyzed and the indispensable amendments were carried out. The validity coefficient of the questionnaire was based on the Kronbach methodology and calculated above 0.81 for total segments. Major statistical method was multivariate regression. The gathered data have been analyzed by SPSS18 software. Research results shown that personal development skills have a significant ability in employability formation. In this way existence of appropriate vocational attribute to agriculture have a central role in employability formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employability
  • Tehran University Agriscience
  • Personal Development skills
  • multivariate regression