تحلیل روابط چندگانه سرمایه فکری و نوآوری سازمانی در آموزش عالی(مطالعه موردی: دانشگاه های دولتی استان اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه اصفهان

2 مرکز تحقیقات شهید باهنر

10.22034/irphe.2011.706976

چکیده

در اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمانهای موفق از دارایی های ناملموس به نحو بهتر و سریع تری استفاده می کنند. دانایی، مهارت، تجربه و انگیزه، مسئولیت پذیری و مشارکت جویی افراد می تواند مزیت رقابتی پایدار ایجاد نماید. از طرفی سازمانهایی آموزشی پیشرو هستند که از محیط اطراف، نیازهای پنهان مشتریان را شناسایی کنند. این مسئله خود مستلزم یادگیری سریع از محیط، بهره‌گیری از دانش ضمنی و ساختار رقابتی منعطف است. نوآوری با ایجاد انعطاف پذیری در سازمانهای آموزشی، آنها را نسبت به تغییرات سریع محیطی و عدم اطمینان سازگارتر نموده و ابزاری ارزنده برای پاسخ به محیط خارجی و یا نفوذ بر آن محسوب می شود. در این پژوهش پرسشنامه های سرمایه فکری و نوآوری سازمانی میان 492 نفر اعضای هبئت علمی دانشگاه های دولتی استان اصفهان که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب شدند، توزیع و پس از جمع آوری داده های 97% از پرسشنامه ها استخراج شد. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه را استادان مدیریت آموزشی تایید کردند و پایایی پرسشنامه های سرمایه فکری و نوآوری سازمانی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ به ترتیب 95/0 و 93/0 تعیین شد. در این پژوهش از آزمون کالموگروف اسمیرنف تک متغیری برای بررسی نرمال بودن نمرات، ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه بین متغیرها، رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس، تحلیل کوواریانس و بن فرونی برای بررسی فرضیات استفاده شد. بر اساس یافته های تحقیق میانگین نمرات سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای در دانشگاههای دولتی استان کمتر از حد متوسط بود. در ضمن میانگین نمرات نوآوری اداری و نوآوری فنی در دانشگاههای دولتی استان کمتر از حد متوسط بود. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که رابطه ی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با نوآوری اداری معنادار است. همچنین رابطه ی بین سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با نوآوری فنی معنادار بود. از طرفی بین نظرات اعضا در خصوص رابطه ی سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای با نوآوری اداری و نوآوری فنی برحسب مشخصات دموگرافیک آنان تفاوت معنی دار وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of multiple relationships intellectual capital and organizational innovation in higher education (Case Study: State University of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • susan Bahrami 1
  • Saeed Rajaeepour 1
  • Taghi Aghahosseni 2
  • Hassan Ali bakhtiar NAsrabadi 1

1 Isfahan University

2 Bahonar Research center

چکیده [English]

Abstract:
Knowledge-based economy, successful organizations of intangible assets better and faster way use. Knowledge, skills, experience and motivation, responsibility and participation can save people to create sustainable competitive advantage. On the other hand are the leading educational organizations of the environment, to identify customer needs in hiding. This requires its rapid learning environment, tacit knowledge and use of flexible organizational structure is competitive. Flexibility in creating innovative educational organizations, to their rapidly changing environment and uncertainty adaptable and valuable tool for the responses to the external environment and its influence is considered. In this research, intellectual capital and organizational innovation questionnaires among 492 institutional members Habitat State University in Isfahan province, as a class were randomly selected, distribution and after collecting more than 97% was extracted from questionnaire data. Validity of both questionnaires confirmed the Educational Administration faculty and reliability of questionnaires intellectual capital and organizational innovation using Cronbach alpha coefficient .95 and .93determined. In this study, single-variable tests to check Kalmvgrvf Smirnof normal scores, Pearson correlation coefficient for the relationship between variables, multiple regression, ANOVA, analysis of covariance and Benforoni to check assumptions were used. According to research scores of human capital, structural capital and relational capital in the province of public universities was less than average. Meanwhile, scores of administrative innovation and technical innovation in the province of public universities was less than average. Multivariable regression results showed that the relationship between human capital, structural capital and investment relationship with the administrative innovation is significant. The relationship between human capital, structural capital and relational capital with technical innovation was significant. On the other hand members comments on the relation between the human capital, structural capital and relational capital with technical innovation and administrative innovation in terms of their demographic characteristics, there was a significant difference

کلیدواژه‌ها [English]

  • intellectual capital
  • organizational innovation
  • Academic members
  • higher education