بررسی توانایی های دانشجویان کارشناسی ارشد تربیت بدنی و کیفیت راهنمایی اساتید در نوشتن پایان نامه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تهران

10.22034/irphe.2011.706975

چکیده

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی توانایی های علمی و عملی دانشجویان کارشناسی ارشد و کیفیت راهنمایی اساتید در نوشتن پایان نامه بود. بدین منظور نظرات 137 نفر از دانشجویان ترم سوم کارشناسی ارشد تربیت بدنی ورودی سال 1385 دانشگاه های ارومیه، اهواز، تربیت معلم تهران، تهران، شهید بهشتی، فردوسی مشهد و گیلان بوسیله پرسشنامه محقق ساخته (0.89= α) جمع آوری شد.
نتایج به دست آمده نشان داد که دانشجویان کارشناسی ارشد میزان توانایی های علمی و عملی خود (میانگین 2.45 از 4) و کیفیت راهنمایی اساتید راهنما و مشاور (میانگین 2.65 از 4) خود را متوسط ارزیابی کردند. بعلاوه، نتایج تحقیق تفاوت معنی داری را بین کیفیت راهنمایی پایان نامه توسط اساتید راهنما و مشاور نشان داد (0.001≥P) که اساتید راهنما با میانگین 2.75 بالاتر از اساتید مشاور با میانگین 2.54 قرار گرفتند.
بین توانایی های دانشجو و کیفیت راهنمایی اساتید رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت (0.001≥P ). همچنین رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر توانایی های علمی و عملی دانشجو با متغیر های 1) توجه مسئولان به نتایج پایان نامه و استفاده از آن (0.026= P )، و 2) استفاده دانشجویان از داده های واقعی و عدم احتمال تقلب (0.001= P ) وجود داشت. به علاوه، رابطه مثبت و معنی داری بین متغیر کیفیت راهنمایی اساتید و متغیر ارزشیابی عادلانه پایان نامه های کارشناسی ارشد (0.001≥P ) وجود داشت.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the Capabilities of Graduate Students and the Advising Quality of Faculty Members to Pursue the Thesis

نویسندگان [English]

  • Mehran Mizany
  • Mohammad Khabiri
  • Seyed Nasrollah Sajadi

University of Tehran

چکیده [English]

Abstract

The purpose of this study was to investigate graduate students scientific and practical capabilities and advising quality of their supervisors and advisors. In this regard, perspectives of 137 graduate students of universities of Uromieh, Shahid Chamran Ahvaz, Tarbiat Moallem Tehran, Tehran, Shahid Beheshti, Ferdosi Mashhad and Gilan who had been passed 3 semester of their program was gathered. The instrument of data collection was a researcher-made questionnaire (α-coefficient was 0.87).
Research results indicated that the graduate students evaluated their scientific and practical qualifications (2.45 out of 4) and advising quality of their supervisors and advisors (2.65 out of 4) in a mediocre level. In addition, research findings illustrated a significant difference between supervisors and advisors in quality of advising (P=0.001) that quality of advising of supervisors (with mean of 2.75) was better than advisors (with mean of 2.54).
There was a significant positive correlation between student qualifications and advising quality of their teachers (P ≤ 0.001). Also, there was significant positive correlations between students scientific and practical qualifications and 1) notice of target population from thesis results (P ≤ 0.001), 2) attendance of authorities at theses results and putting them in practical use (P = 0.026), and 3) using real data by students and not cheating (P = 0.001). In addition, there was significant positive correlations between the advising quality of teachers and 1) notice of target population from thesis results (P = 0.043), 2) fair evaluation of postgraduate theses (P ≤ 0.001).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thesis
  • Physical Education
  • Postgraduate
  • Student
  • Scientific qualification
  • Supervisor
  • Advisor