بررسی رابطه استفاده آسیب‌شناختی یا جبری از اینترنت با بروز علائم اضطراب و بیخوابی در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه یزد

10.22034/irphe.2011.706974

چکیده

  چکیده   طی چند سال گذشته، اعتیاد به تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) ، از جمله اینترنت، به طور گسترده­ای مورد توجه قرار گرفته است و آثار علمی فزاینده­ای درباره تأثیر تکنولوژیهای جدید بر سلامت جسمانی و روانی، و اینکه چگونه استفاده نامناسب و ناسازگارانه از آنها منجر به علائم ناراحتی­های روانی و جسمانی خواهد شد بوجود آمدند. هدف: تحقیق حاضر، با هدف تعیین رابطه میان استفاده آسیب­شناختی از اینترنت و بروز علائم اضطراب و بیخوابی انجام شد. پژوهش حاضر، در قالب یک طرح پیمایشی و بصورت مقطعی انجام شد. داده­های این پژوهش، از 96 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه یزد که در زمان مطالعه، در یکی از 12 دانشکده­های این دانشگاه، به صورت تمام وقت به تدریس اشتغال داشتند، گردآوری شد. این افراد، با استفاده از روش نمونه­گیری طبقه­ای متناسب انتخاب شدند. ابزار جمع­آوری داده­ها، عبارت بودند از: مقیاس استفاده جبری از اینترنت (CIUS) ؛ و فرم کوتاه پرسشنامه 28 سئوالی سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ-28) . همبستگی مثبت معناداری میان استفاده آسیب­شناختی از اینترنت، بطور کلی، با بروز علائم اضطراب و بیخوابی (01/0 < p )؛ و مولفه­های استفاده آسیب­شناختی از اینترنت، مانند اشتغال ذهنی (01/0 < p )، تعارض (01/0 < p )، و مقابله (01/0 < p ) با بروز علائم اختلال اضطراب و بیخوابی وجود داشت. تحلیل رگرسیون خطی چندگانه با روش سلسله­ مراتبی نشان داد که متغیرهای اجتماعی ـ جمعیت­شناختی (مرحله اول)، 3/5 درصد؛ و متغیرهای پیش­بین استفاده آسیب­شناختی از اینترنت (مرحله دوم)، 2/15 درصد از واریانس بروز علائم اضطراب و بیخوابی اعضای هیأت علمی را تبیین نمودند. با توجه به یافته­های این پژوهش، می­توان استدلال کرد که استفاده جبری یا آسیب­شناختی از اینترنت، یک ریسک فاکتور نیرومند برای سلامت روانی و بروز علائم اضطراب و بیخوابی کاربران است. با توجه به این نتیجه، و به منظور کاهش اثرات منفی استفاده آسیب­شناختی از اینترنت بر سلامت روانی کاربران، مداخله­های رفتاری، به ویژه انگیزش برای تغییر الگوی استفاده کاربران از اینترنت از سوی سازمانهایی مانند دانشگاهها ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Pathological or Compulsive Internet Use and Incidence of Anxiety and insomnia symptoms among Yazd University Academic Members

نویسنده [English]

  • Ebrahim Masoudnia

Yazd University

چکیده [English]

  Abstract  In the last few years, addiction to the information and communication technologies (ICT), such as internet has become a widely discussed, and there is an increasing amount of scientific literature about the impact of the internet use in mental and physical health and how maladaptive use can produce symptoms of psychological and physical distress or disorders. The aim of this study was to determine the relationship between pathological internet use and incidence of anxiety and insomnia symptoms. This study conducted with a survey and cross-sectional design. Data were collected from 96 Yazd University Academic Members, which in conducting research time occupied the teaching in that university. These respondents selected using proportional stratified sampling. Instruments of data gathering are: Compulsive Internet Use Scale (CIUS) and short form of Goldberg General Health Questionnaire (28 items) (GHQ-28).  Significant positive correlation were found between pathological internet use, in generally, and incidence of incidence of anxiety and insomnia symptoms (P < .01) and components of pathological internet use, such as preoccupation (P

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Pathological Internet Use
  • Anxiety
  • insomnia
  • Academic Members