نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه شمال

10.22034/irphe.2012.706973

چکیده

انتخاب استاد راهنمای پایان نامه ، یکی از انتخابهای بسیار مهم و بحرانی دوره دکتری است . دانشجویان این انتخابها را معمولا با در نظرگرفتن معیارهایی از قبیل شهرت علمی استاد راهنما ، تعداد پایان نامه های راهنمایی شده ، نظارت مستمر و... انجام می دهند . با این وجود ، استفاده از این معیارها در انتخاب استاد راهنما اغلب به صورتی ذهنی و غیرعلمی صورت می گیرند که موجب نارضایتی ، تاخیردرتکمیل و پایین آمدن کیفیت پایان نامه می شوند . دراین مقاله سعی شده است با استفاده از دو تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ، روش نوینی درانتخاب استاد راهنمای پایان نامه دوره دکتری ارایه شود . برای استخراج معیارهای کلیدی انتخاب استاد راهنما از مرور ادبیات و نموه گیری هدفمند استفاده شد . با روش نمونه گیری هدفمند 37 نفر از دانشجویان سال آخر دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس تهران انتخاب و از طریق پرسشنامه مهترین معیارها انتخاب شدند. از میان نمونه ، یک دانشجو نیز به صورت تصادفی برای استفاده از مدل انتخاب شد . نتایج این تحقیق نشان داد که بین اولویت خواسته های نمونه و نمونه انتخابی تفاوت وجود دارد . شهرت علمی در درجه اول اهمیت از نظر نمونه و نظارت مداوم از نظرنمونه انتخابی مهمترین معیار بیان شد . در این مقاله برای اولویت بندی و یافتن میزان اهمیت شاخص های انتخاب استاد راهنما ، از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) استفاده شده است و در نهایت برای رتبه بندی اساتید راهنما و مقایسه آنها از روش TOPSIS سود برده شده است . مدل ارائه شده را می توان به عنوان مرجعی برای انتخاب استادراهنمای دوره دکتری در نظر گرفت .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Using Multi Criteria Decision Making Techniques to Doctoral Dissertation Supervisor Selection

نویسندگان [English]

  • ebrahim salehi omran 1
  • Sarfaraz Hashemkhani Zolfani 2
  • Mohammad Hasan Aghdaie 2

1 univeristy of Mazandaran

2

چکیده [English]

Dissertation supervisor Selection is one of the most important and crucial selections in the PhD career. Usually selection process is based on a set of criteria such as supervisors’ reputation, number of thesis guided, continues supervision , etc . However , the application of these criteria is often subjective and without any approach, which can become one of the reasons for regret , delay in on time finished , and poor quality of research output. In this paper we proposed a model by using MCDM methods to doctoral dissertation supervisor selection. In order to selecting the most importance criteria a survey conducted among a target group and studies in the literature .The target group was 37 junior students of Tarbiat Modarres University in Tehran and the most importance criteria was selected by using questionnaires. This paper devices an analytical hierarchy process (AHP) and technique for order preference by similarity to ideal solution (TOPSIS) approach to the problem of doctoral dissertation supervisor selection . AHP is used to calculate the weight of each criterion, and fuzzy TOPSIS is proposed to prioritize doctoral supervisors from the best to the worst ones . Results show that the application of this model is useful to doctoral dissertation supervisor selection .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Doctoral students
  • Supervisor selection
  • MCDM
  • AHP
  • TOPSIS