نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

10.22034/irphe.2010.706972

چکیده

هدف این تحقیق تحلیل عارضه‌ های سازمانی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار می باشد. سوالات تحقیق با در نظر گرفتن تحلیل عارضه‌ های سازمانی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار بر حسب ویژگی های دموگرافیک(جنسیت، رشته تحصیلی، وضعیت استخدامی، سنوات خدمت، مرتبه علمی و دانشگاه محل خدمت) طراحی شده بود. نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 90- 1389 به تعداد 1544 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم 218 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. در این پژوهش از سه پرسشنامه عارضه‌های سازمانی دارای 77 سوال بسته پاسخ، پرسشنامه کیفیت محیط کار شامل25 سوال و پرسشنامه سلامت سازمان شامل 26 سوال با مقیاس ده درجه ای استفاده شد. ضریب پایایی پرسشنامه عارضه یابی با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ 94%درصد، ضریب پایایی پرسشنامه کیفیت محیط کار91% درصد و پرسشنامه سلامت سازمان93% برآورد گردید. روایی پرسشنامه ها بصورت محتوایی و صوری مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در سطح استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t، آزمون تحلیل واریانس، رگرسیون و تحلیل مسیر) صورت گرفت. یافته ها نشان داد در مؤلفه های رهبری، ارتباطات و انگیزش و پاداش میانگین عارضه های سازمانی کمی بالاتر از حد متوسط بوده و در مؤلفه های اهداف، ساختار و مکانیزم های یاری رسان میانگین مولفه ها پایین از حد متوسط می باشد. بیشترین آسیب ها به ترتیب در حوزه مکانیزم های یاری رسان، اهداف، ساختار، رهبری، ارتباطات و در آخر انگیزش و پاداش می باشد. همچنین رابطه منفی، معکوس و معناداری بین هر یک از مولفه های عارضه یابی و کیفیت محیط کار و سلامت سازمانی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

the analysis of organizational diagnosis on based six box model and its relationship with organizational health and quality of work environment in Isfahan state universities

نویسندگان [English]

  • hamid rahimi
  • ali siadat
  • reza hoveida
  • hasanali nasrabadi
  • arash shahin

university of isfahan

چکیده [English]

Abstract
The purpose of this research was the analysis of organizational diagnosis on based six box model and its relationship with organizational health and quality of work environment in Isfahan state universities. The research questions were examined while considering organizational diagnosis Isfahan state universities on six box model and relationship with organizational health & quality of work environment and considering the demographic variables (gender, field of study, scientific degree, employment status and university of service location). Research method was applied and descriptive - correlation type. Statistical population consisted of 1544 faculty members of Isfahan state universities in 2010-2011 academic years which through random strafied sampling method 218 persons were chosen as the sample. Research Instrument were organizational diagnosis questionnaires with 77 items , organizational health questionnaire with 26 items and quality of work environment questionnaire that by use of cronbach alpha coefficient, reliability coefficients were obtained equal to 0.94 , 0.93 & 0.91. Collected data were analysis through inferential statistics (correlation, t- test, regression, variance analysis). Research findings revealed that average in components of leadership, communication and motivation was higher than average and in components of objective, structure and helpful mechanisms was smaller. Research findings revealed there is negative & significant relationship between dimension of organizational diagnosis and organizational health & quality of work environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organizational Diagnosis
  • six box Model
  • organizational Health
  • quality of work environment
  • University